Ledig stilling

Østre Toten kommune

Helsesykepleier, til sammen 150% fast stillingressurs

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Helsesykepleier er ansatt i Helsestasjonstjenesten i Østre Toten Kommune. Tjenesten er flerfaglig med helsesykepleiere, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helse, jordmødre, helsesekretærer, barnevernspedagoger og lege. Kommunens psykolog har kontor i Helsestasjonstjenesten og er endel av fagmiljøet i tjenesten. Helsestasjonstjenesten er organisert som egen resultatenhet under kommunalsjefområde oppvekst, sammen med grunnskole, barnehage, barneverntjenesten, PPT og læringssenter. Det samarbeides tett på tvers i sektoren. I tillegg er bl.a psykisk helse og rus, fysio- og ergoterapitjenesten, fastlegene og RPH viktige samarbeidspartnere.

Helsestasjonstjenesten er en tjeneste med høy faglig kompetanse, med fokus på utvikling av tjenestetilbudet.

Vi har veiledningskompetanse i fht Cos - P, Marte Meo, emosjonsfokusert foreldreveiledning, kognitiv terapi, familieterapi og ICDP.   

Tilbud i helsestasjonstjenesten er:

 • Helsestasjon 0 - 5 år.
 • Skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående.
 • Jordmortjeneste med svangerskap og barselomsorg.
 • Familieteam.
 • Helsestasjon for ungdom.
 • Helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere.
 • Smittevern.
 • Utenlandsvaksinering.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et satsningsområde i Østre Toten kommune. Målet er at barn, unge og deres foresatte, sikres en helhetlig og koordinert innsats, med fokus på hjelp som hjelper.

Fakta om stillingen: 

Det er ledig 150 % stillingsressurs som helsesykepleier. Oppgi i søknaden din hvor stor stilling du ønsker å søke på. 

Helsesykepleiere har svært varierte arbeidsoppgaver, og møter innbyggerne i kommunen fra fødsel til voksenlivet. Stillingen innebærer varierte oppgaver innen bredden av helsesykepleierutdanningen, utfra tjenestens til enhver tid varierende behov, ifht:  

 • Helsestasjon 0 – 5 år.
 • Skolehelsetjeneste i barne -, ungdoms - og videregående skole.
 • Helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere.
 • Smittevern.
 • Utenlandsvaksinering.
 • Helsestasjon for ungdom.

En av stillingene vil i tillegg ha oppgaver knyttet til fagutvikling og arbeid med videreutvikling av rutiner og retningslinjer.  

Kvalifikasjoner:

Må krav: 

 • Autorisert helsesykepleier. 
 • Beherske godt norsk muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B.

Ønskelige krav:

 • Erfaring fra helsestasjon og skolehelsetjeneste, eller annet helsefremmende og forebyggende arbeid.

 Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement, med evne og vilje til nytenking og kvalitetsutvikling.
 • Fleksibilitet med tanke på arbeidsoppgaver.
 • Trives med arbeidsdager med mye aktivitet og tidvis stort arbeidspress.
 • Trygg på eget fag.
 • Evne til struktur og planlegging av egen arbeidshverdag, samtidig håndtere det uforutsigbare.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid med annet personell innad i Helsestasjonstjenesten og med aktuelle samarbeidspartnere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Høy faglig kompetanse.
 • Fokus på utvikling av tjenestetilbudet.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette