Ledig stilling

Samnanger kommune

Helsesjukepleiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Samnanger kommune har ledig 100 % fast stilling som helsesjukepleiar ved Samnanger helsetun, 40 minuttar køyring frå Bergen. Stillinga som helsesjukepleiar er hovudsakleg knytt til skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom. 
 
Stillinga er organisatorisk plassert i eining for helse. Det er leiande helsesjukepleiar i 100 % stilling i eininga. I same eininga finn ein legekontor, helsestasjon, jordmor, psykolog og fysioterapi. 

 Arbeidsoppgåver

 • Skulehelsetenesta jf. nasjonale faglege retningslinjer for helsestasjon og skulehelsetenesta
  • Kartlegging og oppfølging av helse, både psykisk og fysisk
  • Auka fokus på psykisk helse blant barn og ungdom
  • Oppfølging av vaksinasjon og smittevern 
  • Tverrfagleg samarbeid internt og med andre kommunale tenester 
  • Journalføring og dokumentasjon 
 •  Helsestasjon for ungdom 

Kvalifikasjonar

Krav:

 • Vidareutdanning i helsesjukepleie 
 • God og oppdatert fagleg kunnskap innan fagområdet 
 • Utanlandsk utdanning må vera NOKUT godkjent
 • Må ha førarkort klasse B og disponera eigen bil
 • Søkjaren må kunna framlegga gyldig politiattest 

Ønskjer: 

 • Erfaring som helsesjukepleiar 
 • God IKT kompetanse 

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsrelasjonar og evne til å motivera 
 • Evne til å arbeida målretta og sjølvstendig, så vel som i team 
 • vera tydeleg og kunna jobba systematisk 
 • Nynorsk er administrasjonsmålet til kommunen - må kunna både snakka og skriva godt norsk 
 • Søkjarane vil verta vurderte i høve personlege eigenskapar og kva helsestasjonen treng  

 Me tilbyr

 • Eit fagleg miljø med utfordrande oppgåver, gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling og høve til å vera med å forme ein kommune i positiv utvikling og vekst
 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø, og god samarbeidsånd
 • Fleksible arbeidstidsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Barnehageplass for tilsette sine born

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggja til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.
Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort, og vil ha moglegheit til å trekkja søknaden. 

Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP si pensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Norges største pensjonsselskap. Ordninga dekker alderspensjonar, AFP, uførepensjon, etterlattepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.