Ledig stilling

Østre Toten kommune

Helsefagarbeidere og assistenter faste stillinger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Stillingene er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. 

Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde i HOV bestående av fire enheter; Kvam og Fossen, Vestbygda, Meieritunet , samt Labotun og Nerbo. Boligene gir døgnkontinuerlige tjenester til brukere med omfattende bistandsbehov. Beboerne bor i egne leiligheter, og tjenestene yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål.
Tilrettelagte tjenester ivaretar et mangfold av arbeidsoppgaver og tilrettelegging for at den enkelte bruker skal kunne mestre hverdagslivet. Tjenesteområdet yter tjenester til barn, unge og voksne personer med funksjonsnedsettelser. Målrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gis i tilknytning til brukers bolig og/eller aktivitetstilbud. Foruten boligoppfølgingstjenester, er avlastningsordninger, ambulante tjenester, råd og veiledning en viktig del av det samlede tjenestetilbudet.

Disse stillingene tilhører for tiden en ny avdeling tilknyttet Nerbo og Labotunet.

Nerbo og Labotunet er døgnbemannede boliger med til sammen 12 leiligheter.

Fakta om stillingene: 

Som helsefagarbeider vil du ha en viktig rolle i å delta i utvikling av gode tjenester. Vi er opptatt av gode holdninger og verdier i tjenesteutøvelsen vår. Vi utviser respekt, er nytenkende og seriøse. Vi er ambisiøse, målrettede og resultatorientert. Vi samarbeider godt og er opptatt av gode relasjoner på jobb. Fagutvikling og kvalitet i tjenesten er viktige prioriteringer for oss. 

 • Det er ledige stillinger i varierende stillingsstørrelse for hvilende og våken natt, samt helgestillinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp tjenesteyting etter vedtak.
 • Målrettet miljøarbeid.
 • Samarbeid med pårørende og verger.
 • Opplæring og veiledning av brukere og medarbeidere.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Bidra i fagarbeidet rundt den enkelte bruker.

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Autorisert helsefagarbeider. Assistenter vil også kunne vurderes ut i fra personlig egnethet.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne.
 • Førerkort kl B.
 • Politiattest.

Ønskelige krav:

 • Arbeidserfaring innenfor fagområdet.
 • Kompetanse i å møte og håndtere krevende atferdsutfordringer.
 • Erfaring fra og kompetanse i lovverket for bruk av tvang og makt/ nødverge.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Studenter oppfordres til å søke. 

Personlige egenskaper:

 • Du har bevisste og gode holdninger til det å jobbe med mennesker med bistandsbehov og funksjonsnedsettelser.
 • Du er lojal, tar ansvar og jobber godt sammen med dine kollegaer.
 • Du er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner.
 • Du er løsningsfokusert og nytenkende.
 • Du må være fysisk og psykisk robust, kunne takle atferdsutfordringer og ha evne til selvregulering.
 • Du liker faglige utfordringer, er fleksibel og omstillingsdyktig.
 • Du er opptatt av faglig utvikling, ser helhet og bidrar til kvalitet i tjenesten.
 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø.


Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. Menn oppfordres til å søke.

Ved interne opprykk vil søkermassen kunne benyttes.

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • En tjeneste i endring med spennende utfordringer
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.