Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider søkes til alderspsykiatri

Offentlig forvaltning

Avdeling for alderspsykiatri er en spesialisert avdeling, som retter sin virksomhet mot personer med psykisk lidelse som debuterer i eldre år. Avdelingen består av: poliklinikk, enhet for affektive lidelser, enhet for utredning og ressursenhet for demens.

Ressursenheten for demens har fem døgnplasser for personer med diagnostisert demens sykdom hvor psykiatriske symptomer og utfordrende adferd er fremtredende.

Ressursenheten for demens har ledig 90% fast stilling for autorisert helsefagarbeider.


Arbeidsoppgaver:

Gjennomføre og dokumentere observasjoner, kartlegginger og faglige vurderinger i tråd med gjeldende krav og lovverk
Iverksette miljøterapi ut fra individuelle behov
Planlegge og delta i behandlingsmøter
Bidra til godt samarbeid med pårørende
Samarbeide med kommuner i forhold til hospitering, samarbeidsmøter og oppfølging etter utskrivelse
Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider
 • Ønskelig med videreutdanning  eller planer om videreutdanning innen psykisk helse
 • Erfaring med eldreomsorgen, utfordrende atferd og somatikk
 • Erfaring med bruk av ulike kartleggingsverktøy
 • Ønskelig med erfaring med bruk av terapeutisk konflikthåndtering 
 • Gode IKT kunnskaper

Personlige egenskaper:

Du har gode fagkunnskaper og er engasjert i faget
Du utfører dine arbeidsoppgaver selvstendig, og tør å ta egne avgjørelser, men balanserer dette i samarbeid med kolleger
Du klarer å bygge relasjoner med pasienter, pårørende og kolleger, og er en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet
Du er fleksibel og tar ansvar
Du er en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet
Du har gode IKT-kunnskaper
Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Du har et helhetlig blikk på driften 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • En utfordrende jobb med store utviklingsmuligheter
 • Tre fagdager årlig i tillegg til kurs
 • Pensjonsordninger i KLP.
 • Lønn etter overenskomst


  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.