• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085949
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Helgevakt 2*20% fast stilling til Blombakkane bustader

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

Blombakkane bustader yt heildøgns omsorgstenestar til 9 personer med psykisk utviklingshemming og ulike bistandsbehov. Blombakkane bustader ligg sentralt til på Straume med gangavstand frå Straume bussterminal. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte bebuar har ein aktiv og meiningsfull kvardag, kor trivsel, sjølvbestemmelse, tillitsskapande arbeid og meistring tilleggas stor vekt. Vi er ein flott og tverrfagleg  samansett personalgruppe beståande av vernepleiar, sjukepleiar, miljøterapeutar, helsefagarbeidarar og assistentar. Årsturnus, med arbeid kvar 3 helg.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Observasjon, rettleiing, motivering, gjennomføring og evaluering av tiltak tilpassa aktuelle bebuarar
 • Omsorg og miljøarbeid i tenesta til den enkelte
 • Praktiske gjeremål i bustad og andre delegerte oppgåver frå avdelingsleiar.

 

Kvalifikasjonar: 

 • Erfaring med liknande arbeid.
 • Min. aldersgrense 18 år.
 • Personleg eignahet vert vektlagt

 

Ønskjeleg med:

 • Studentar vernepleiar/sjukepleiar
 • Fagbrev innan helsefagleg vidaregåande opplæring.
 • Sertifikat klasse B

 

Personlege eigenskapar:

 • Trygg
 • Løysingsorientert
 • Fleksibel
 • Strukturert

Anna:

1 stk Ledig frå 01.12.21

1 stk Ledig frå 04.10.21

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:

Avd.leiar Blombakkane Bustader: Ninni Ludvigsen tlf: 55096825/30, 93632982

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085949
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune