Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver

Vi ser etter dyktige medarbeidere med høyere utdannelse som kan gjennomføre saksbehandling av personellsikkerhetssaker og leverandørklareringssaker etter sikkerhetsloven. 

Enhet for klareringer og klagesaker er en av to enheter i seksjon for Klareringer. Seksjonen er plassert i Avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner. Avdelingen har ansvar for flere fagområder, herunder sikkerhetsstyring, personellsikkerhet, objektsikkerhet, fysisk sikkerhet, dokumentsikkerhet, industrisikkerhet og kontroll av luftbårne sensorer.

Seksjonen har ansvaret for å behandle forespørsler om sikkerhetsklareringer (for eget personell) og leverandørklareringer, og er også klagemyndighet i saker fra de øvrige klareringsmyndighetene. I tillegg har seksjonen et nasjonalt ansvar for innhenting av personkontrollinformasjon til bruk i klareringssaker og kontakt med registereierne i den sammenheng. Seksjonen forvalter arkivbestemmelser knyttet til informasjon om sikkerhetsklareringer, samt det nasjonale registeret over sikkerhetsklarert personell/leverandører. Seksjonen ivaretar også brukerstøtte overfor øvrige klareringsmyndigheter ved bruk av det nasjonale saksbehandlingssystemet.

Avdelingen har ansvar for et pågående digitaliseringsprosjekt som skal utvikle flere av dagens prosesser, blant annet klareringsprosessen og kildeinnhentingen. Prosjektet ledes av en annen seksjon, men seksjon for klareringer bidrar mye inn, og resultatet vil gi store gevinster for seksjonen.

Enhet for klareringer og klagesaker har ledig to til tre faste stillinger, og ett vikariat, som saksbehandler. Enheten har ansvaret for å behandle forespørsler om sikkerhetsklarering (herunder også å gjennomføre sikkerhetssamtaler), behandle forespørsler om leverandørklareringer og være klagemyndighet. Som klagemyndighet fatter enheten endelige avgjørelser i klager over negative avgjørelser om sikkerhetsklarering fattet av andre klareringsmyndigheter. Andre oppgaver i enheten er bidrag inn i digitaliseringsprosjektet, opplæring og kurs, råd og veiledning og ansvar for å avholde likebehandlingsforum for klareringsmyndighetene.
Vikariatets varighet er to år, med mulighet for forlengelse.


Arbeidsoppgaver:

• Saksbehandling av personellsikkerhetssaker
• Gjennomføring av sikkerhetssamtaler kan utgjøre en del av saksbehandlingen
• Bidra til utviklingen av fagområdet personellsikkerhet
• Saksbehandling av forespørsler om leverandørklarering
• Delta i øvrig arbeid ved seksjonen
• Bidra til å utvikle effektive arbeidsprosesser

Kvalifikasjonskrav:

• Master i rettsvitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag. Humanistiske fag med relevant fagbakgrunn kan også vurderes.
• Meget gode norskkunnskaper kreves, både skriftlig og muntlig
• Det er en fordel med erfaring og kunnskap innen personellsikkerhetsfaget. Erfaring fra sikkerhetsvurderinger og utdanning innen sikkerhet vil også bli tillagt vekt
• Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning
• Det er ønskelig med erfaring innen intervjuteknikk/samtaleteknikk
• Det er en fordel med gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

• Du må ha høy arbeidskapasitet og være kvalitetsbevisst
• Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og like å jobbe tett med mennesker
• Du må være fleksibel og engasjert, og du må ha evne til å ta initiativ for å bedre arbeidsprosesser og resultater
• Du må ha gode samarbeidsevner og egenskaper som bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø
• Du er systematisk og strukturert
• Du må ha høy integritet

Vi legger stor vekt på din personlige egnethet.

Vi kan tilby:

• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Et faglig og godt sosialt tverrfaglig miljø med stort nettverk
• Muligheter for kurs, seminarer og videreutdanning
• Fleksibel arbeidstid
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Mulighet for trening i arbeidstiden med tilgang til treningsanlegg
• Mulighet for barnehageplass på Kolsås

Stillingen er plassert som førstekonsulent (SKO 1408) med lønn fra kr. 490 000 til kr. 520 000, rådgiver (SKO 1434) med lønn fra kr. 520 000 til kr. 630 000, eller seniorrådgiver (SKO1364) med lønn fra kr. 570 000 til kr. 720 000. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For tilsetting som rådgiver kreves høyere utdanning på masternivå og minimum 2 års relevant erfaring, og for tilsetting som seniorrådgiver kreves høyere utdanning på masternivå og minimum 5 års relevant erfaring. Relevant erfaring kan i spesielle tilfeller erstatte kravene til formell utdanning.

Arbeidssted er for tiden i NSMs lokaler i Sandvika.

Det forutsettes at du kan sikkerhetsklareres for høyeste nasjonale nivå og NATO nivå, og du kan ikke ha andre statsborgerskap enn norsk.
Du må ikke ha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeidet, med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.
Dersom du ønsker å reserve deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket ditt om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.