Fødselsvikariat i 100 % stilling som pedgogisk-psykologisk rådgiver med mulighet for fast stilling

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted

PP-tjenesten i Østre Toten kommune, kontorplassering på Rådhuset i Lena sentrum. PP-tjenesten har 7 årsverk, inkludert merkantile funksjoner.

Fakta om stillingen

PP-tjenesten er inne i en spennende prosess med videreutvikling av vårt arbeid knyttet til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dette kommer til uttrykk i vår organisering av rådgivere som kontaktpersoner for et fast knippe av barnehager og skoler. Vi jobber tett med skoleledere, styrere, og skolens og barnehagens pedagogiske personale. Vi har som mål å være en etterspurt og ettertraktet kontaktperson fra PPT. Vi legger stor vekt på å tilby relevant og adekvat pedagogisk veiledning med fokus både på tidlig innsats og forebyggende arbeid i barnas læringsmiljø og styrke det spesialpedagogiske tilbudet i etterkant av enkeltvedtak.

Vi er en tjeneste som i stor grad vektlegger faglig utvikling, tverrfaglig teamarbeid og utvikling av internt sterkt faglig profesjonsfellesskap. Vårt faglige mål er å være en sentral aktør for inkluderende fellesskap i barnehager og skoler. Vi ønsker deg som er interessert og har erfaring fra utviklings- og endringsarbeid internt i tjenesten og i barnehage/skole, og som har et sterkt engasjement for å bidra til et inkluderende og godt utdanningsløp for alle.

Østre Toten kommune vil i årene som kommer ha et særlig fokus på tverrfaglige og helhetlige tjenester. Som pedagogisk-psykologisk rådgiver i hos oss vil du være en sentral aktør i dette arbeidet. I stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT vil du få et bredt arbeidsfelt:

 • Du vil ha som særlig område å fremme barns beste og barns stemme i alt som omhandler barns utvikling og læring.
 •  Mye av arbeidet vil være å være en støttespiller og veileder for både ledere innen barnehage og skole, pedagogisk ansatte i barnehager og skoler, og for foresatte.
 •  I skoler og barnehager vil en del av jobben være å bidra inn med observasjon av praksis, bistå med reflekterende veiledning på praksis, veiledning på utprøving av tiltak og evaluering av tiltak for barnegrupper og enkeltbarn.
 •  Du vil også få oppgaver som å delta på ulike personalgruppemøter med faglige innlegg, ha ansvar for seminarer og workshop, heriblant webinarer.
 •  Du vil ha ansvar for utredningsarbeidet i forkant av en sakkyndig vurdering, samt skriving av sakkyndige vurderinger.
 •  Du vil være en rådgiver for skoleledere og barnehagestyrere på hvordan den spesialpedagogiske hjelpen bør tilrettelegges på best mulig måte innen gitte ressurser.

Krav til søker

Formell utdanning: Master i spesialpedagogikk eller tilsvarende

Andre med relevant utdanning på bachelornivå kan også være aktuelle etter en konkret vurdering, men vil ikke kunne bli tilbudt fast stilling i etterkant av utløp av svangerskapsvikariatet. Formell kompetanse innen spesialpedagogikk og veiledning er sentale formalkompetanse vi ser etter. 

Personlig egnethet vil bli ilagt stor verdi ved ansettelse.

Det er ønskelig med:

 • God formell utrednings- og testkompetanse
 • God veiledningskompetanse og erfaring med bredt spekter av veiledningssituasjoner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Ønskelig med:

 • Erfaring innen utredningsarbeid for behov for spesialpedagoisk hjelp eller undervisning.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid og erfaring og kunnskap med evidensbaserte tiltak og metoder innenfor allmenn- og spesialpedagogikk
 • Kompetanse og erfaring fra organisasjons- og kompetanseutvikling fra PPT og skole
 • Erfaring med kompetanseheving for en større gruppe ansatte gjennom seminarvirksomhet, webinarer, faglige forelesninger o.l.

 

Personlige egenskaper, vil bli ilagt stor verdi ved tilsetting:

 • Du har barnets beste som din rettesnor for eget arbeid
 • Du må ha god evne til kommunikasjon og samhandling med både elever, ledere, ansatte i alle deler av oppvekstsektoren og kollegaer.
 • Du må være opptatt av utvikling i et fellesskap og å gjøre andre gode.
 • Du må være opptatt av å styrke tverrfaglig samarbeid
 • Du må kunne jobbe strukturert og selvstendig, være fleksibel og endringsvillig.
 • Du er proaktiv og ansvarsbevisst.
 • Du må ha høy arbeidskapasitet og kunne håndtere et bredt spekter av arbeidsoppgaver

 

Vi tilbyr:

Mulighet til å være med på å videreutvikle PPT til å bli en sentral tjeneste for inkluderende praksis i

barnehager og skoler i Østre Toten kommune

Støttende og godt faglig profesjonsfellesskap internt i PPT og gode utviklingsmuligheter

Fleksitidsordning og noe muligheter for hjemmekontor

Mulighet til å jobbe tverrfaglig i et godt arbeidsmiljø

Kjøregodtgjørelse etter offentlige satser

Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldene lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.