Ledig stilling

Sogndal kommune

Ferievikar sone Balestrand

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bu- og miljøtenesta sone Balestrand søkjer ferievikarar til sommeren 2023. Me er ei stor personalgruppe, som ønsker å yte gode og forsvarlege tenester til våre brukarar. Me yt teneste til brukarar i alle aldrar og med ulikt funksjonsnivå. Ynskjer du ein lærerik og givande sommar bør du søkje hjå oss!

Arbeidsperioden vil vere i tida 19.06.2023 - 14.08.2023.

 

Arbeidsoppgåver: 

 • Yte nødvendig og forsvarlig helsehjelp.
 • Rettleie i dagleglivets gjeremål som for eksempel matlaging, stell og aktivitetar.
 • Turnusarbeid med arbeid kvar 3. helg.

Det er eit overordna mål å sikre brukarane ein trygg og føreseieleg kvardag der tenesteutøvinga bidreg til vekst og utvikling. Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar som respekt, toleranse, tolmod og evne til å handtere krevjande situasjonar. Dette i godt samarbeid med brukar, pårørande og kollegaer internt og eksternt.

 

Kvalifikasjonar:

 • Ha gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg.
 • Vere fylt 18 år.
 • Oppmodar verne- og sjukepleiar studentar til å søkje.
 • Førarkort Klasse B
 • Ynskjeleg at søkjaren har erfaring med mennesker med nedsatt funksjon.

 

Personlege eigenskapar:

 • Gode samarbeidsevner for å nå felles mål
 • Evne til å dele kunnskap med andre faggrupper
 • Reflektert, løysingsorientert og tolmod
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Evne til å skape tillit
 • Være initiativrik og fleksibel
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

 

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Bistand til å skaffe bustad

 

Den som vert tilsett må leggje fram:

 • Tuberkulose/MRSA-skjema, evt. Tuberkulinattest av ny dato
 • Politiattest av ny dato

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.