Detaljer


Fastlegehjemler i Stavanger 

Det lyses ut ledige fastlegehjemler ved legekontorene Bekkefaret, Madlaklinikken og Forus. Hjemlene har ulik listestørrelse. Tidspunkt for overdragelse av hjemmel kan avtales med hjemmelshaver.
Ved denne utlysningen vil det knyttes rekrutteringstilskudd ved tiltredelse i hjemmel for utdanningskandidater i allmennmedisin - ny ordning. Kommunen har gode finansielle støtteordninger for leger i spesialisering allmennmedisin gjennom ALIS prosjektet. I tillegg tilstrebes nettverkssamlinger med introduksjon og veiledning i kommunal regi. Det skal være bra å være lege i Stavanger!

Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Listetaket er satt, men kan endres ved søknad til helsesjef. Stavanger kommune har som mål å tilby en fastlegetjeneste etter innbyggernes behov, og ønsker derfor å ha en tilgjengelighet som innbyr til valgfrihet.

Betingelser for overtagelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Stavanger kommune tilstreber færrest mulig hjemmelstildeling i  solopraksiser. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Dersom en hjemmel ikke blir besatt på vanlig måte, kan det ved enkelte av legekontorene bli aktuelt å tilby vikarstilling på inntil 1-2 år. 

Fastlegepraksiser i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

 

Arbeidsoppgaver

Bekkefaret legesenter 

1 hjemmel med listestørrelse på 1376 pasienter. Tiltredelse primo juni 2021.

 Bekkefaret legesenter er plassert i Hillevåg, i samme bygg som hjemmebaserte tjenester i kommunedelen og  kommunens smittevernkontor. Det er pr i dag 3 hjemler ved kontoret med tilhørende  2,3 årsverk  hjelpepersonell, der iblant 1 sykepleier. 2 gjenværende hjemler innehas av spesialister i allmennmedisin. Det er i tillegg tilknyttet en psykiater i samme lokale.

Journalsystem: CGM. Legesenteret har i tillegg til basisutstyr, fiberoptisk pannelampe.

Kontakt; konst. daglig leder: Hege Svangtun, tlf  48605216 eller hjemmelshaver: Arild Kaisen tlf 90 15 61 96.

 

Madlaklinikken legesenter 

1 hjemmel med listestørrelse 1000. Tiltredelse primo juni 2021
Madlaklinikken legesenter er lokalisert i AMFI Madla, og har i dag 6 erfarne fastleger og 4,9 årsverk hjelpepersonell.

Journalsystem: CGM. Det er romslige og relativt nyoppussede lokaler.  Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon. Legesenteret har i tillegg til basisutstyr tilgang til icare tonometer.

Kvinnelige leger oppfordres spesielt å søke.

Kontakt: Daglig leder William Anthony Tanaruno, tlf 45257163 eller hjemmelshaver Anders D. Bostad  416 58 350

 

Forus legesenter

2 hjemler med listestørrelse 600, tiltredelse primo mars 2021 
Forus legesenter er plassert på Gausel og har i dag 3 fastlegehjemler.  Hjemlene som lyses ut er opprinnelig en av hjemlene som nå deles i to.  Legesenteret har sameie med tannlegekontor og p.t. en fotterapeut. Det er tilknyttet 3 helsesekretærer til legesenteret.

Journalsystem: Infodoc Plenario. Legesenteret er et velutstyrt legesenter

Kontakt;  Daglig leder Bård Moe, tlf 90960993

Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid
Deltakelse i offentlig legevaktsarbeid. Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling av sted skjer først og fremst etter behov, så preferanse.

Da dette er en fellesutlysning oppfordrer vi sterkt søkere å kontakte respektive sentre på forhånd. Det er ønskelig at du som søker skriver preferanser i forhold til  de ulike hjemlene.
 

Kvalifikasjoner

Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.

 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  B2 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
 • Rekrutteringstilskudd for leger i spesialisering allmennmedisin - ny ordning med bindingsavtale ved tilsetting i hjemmel