• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  30.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Skogsvåg
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5632335
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 12.03.2024
Ledig stilling

Øygarden kommune

Faste helgestillingar 15-20% på Sundheimen

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye medarbeidar i eit spennande, triveleg og utviklande arbeidsmiljø?

Ønskjer du deg fast stilling, med gode kollegaer og varierte oppgåver? Vi søkjer etter deg som er engasjert, fleksibel og har fokus på høg kvalitet for brukarane våre

Som helgearbeidar hjå oss får du jobbe i eit tverrfagleg team i eit kunnskapsrikt og inkluderande arbeidsmiljø. Vi har god helsefag- og sjukepleiarkompetanse der vi har fokus på omsorg og tryggleik for våre pasientar og samt gi daglege aktivitetar til brukarane.  

Vi har stort fokus på og at vi er kvarandre sitt arbeidsmiljø. Vi har det kjekt i lag på jobb, og du vil garantert bli tatt godt i mot som vår nye medarbeidar.

Om avdelinga :

Sundheimen , lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar  tverrfagleg for å møte pasientane sine behov. Kvar avdeling er delt inn i grupper på 8 – 10 pasientar og Sundheimen har i hovudsak langtidspasientar. I tillegg har vi frivillige som hjelpar oss med aktivitetar som bingo, andakt og besøksvenn kvar veke. Vi ønskjer det beste for våre brukarar og tilretteleggjar for kjekke aktivitetar i kvardagen.

Arbeidsoppgåver:

 • Pasientretta oppgåver i sjukeheimsavdeling der vi gir ein heilskapleg omsorg med oppgåver som stell, pleie og miljøarbeid.
 • Dagleg avdelingsarbeid
 • Ha fokus på pasientar og bidra til tverrfagleg samarbeid 
 • Delegert ansvar for medikamenthandtering blir vurdert
 • Dokumentasjon i gjeldande fagsystem

Kvalifikasjonar: 

Må ha:

 • Ønskjeleg med fagbrev i helsefag eller er student i helsefag/sjukepleie
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglande formell utdanning
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Digital kompetanse

Ønskjeleg med:

 • Erfaring med arbeid med eldre

Personlege eigenskapar:

 • Ønsker å jobbe med eldre, sjuke menneske
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Du er lærelysten, tek ansvar og nyttar kunnskap i praksis
 • Du er løysningfokusert, engasjert, kompetent, fleksibel og positiv
 • Ønsker om å skape gode augneblikk for pasientar
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheiter
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø ved å fremma det positive
 • Du er trygg i dialog med pårørande og kommuniserer tydeleg
 • Du er open for nye utfordringar
 • Eigna for stilling

Anna:

 • Dette er faste stillingar som er ledige  frå snarast, så det vert oppstart etter avtale. Stillingane  inngår i  årsplan med 16 arbeidshelger pr år. Det vil vere fortløpande tilsetjing . 
 • Dersom du er under høgare utdanning som sjukepleiarstudent, vernepleiarstudent, legestudent vert du etter lokal avtale løna slik :  1. studieår  kr 10.000 over sentral garantiløn, 2. studieår kr 20.000 over sentral garantiløn, 3. studieår kr 50.000 over sentral garantiløn. Du må dokumntere kor langt du er komen i studiet

Vi tilbyr:

 • Fast 15- 20 %  stilling, Stilling kan aukast med fleire helger om ønskeleg. Ønskje om langvakter vil bli vurdert
 • Eit godt arbeidsmiljø, dyktige kollegaer og ein arbeidsplass der me kan leggje til rette for fagleg utfordringar og utvikling
 • Gratis parkering
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA bedrift
 • Høve til personleg utvikling

Kontakt:

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  30.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Skogsvåg
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5632335
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 12.03.2024