Faste helge-stillinger for Helsefagarbeider eller sykepleier/vernepleierstudenter

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Labo er kommunens nye helse- og omsorgssenter som åpnet i januar 2020. Vi er veldig glade i vårt nye helsebygg som gir oss de beste muligheter til å yte gode sykehjemstjenester for kommunens befolkning. 

Labo er sertifisert Livsgledesykehjem!

 

Stillingene er på ulike avdelinger:

Avdeling 1 - Avdeling for personer med demens: 2 stillinger

Avdeling 2 – Avdeling for personer med demens: 2 stillinger 
Avdeling 4 – Somatisk langtidsavdeling: 5 stillinger

 

 Fakta om stillingen: 

Som helsefagarbeider får du ansvar for at pasient får ivaretatt sine bistandsbehov, og at enheten drives i tråd med gjeldende mål og lovverk. Helsefagarbeider i avdelingen har helsefaglig ansvar for pasientene i samarbeid med dine kollegaer.

Helsefagarbeider har primærkontaktansvar for pasienter og skal delta i utarbeiding av mål- og tiltaksplaner  i samarbeid med sykepleier og vernepleier.
Den som ansettes skal utøve helsehjelp og bistand etter gjeldende tiltak, faglig kompetanse og etiske retningslinjer.
Du deltar aktiv i ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter og liknende som er brukerrettet.

Vi forventer at du som ansatt innhenter bistand fra andre faggrupper når det trengs ( sykepleier/vernepleier/beredskapsvakt) og er lojal til bestemmelser gitt av arbeidsgiver. Alle ansatte har ansvar for å bidra til faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø.

Helsefagarbeider kan bli pålagt andre arbeidsoppgaver fra leder eller fagleder ut ifra kvalifikasjoner og behov. f.eks diabetes-, forflytning  osv)
Vi forventer at den som ansettes har gode holdninger i tråd med kommunens verdier "Nytenkning, Kvalitet og Respekt." Disse verdiene skal være styrende i møte med brukere, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere.

Stillingene er helgestillinger i årsturnus med en helgebelastning på 23 helger på 52 uker. 

Ved interne opprykk vil ansettelse bli foretatt i de nye ledige stillingene fra samme søkermasse. 

 

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning: Autorisert helsefagarbeider / Hjelpepleier. Sykepleier- og vernepleierstudenter oppfordres til å søke!

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelsen.

 

Personlige egenskaper:

 Vi søker en helsefagarbeider med gode samarbeidsevner som jobber selvstendig, tar initiativ og finner kreative løsninger. Vi forventer at du er serviceinnstillt overfor våre pasienter og  pårørende, og at du opparbeider et godt og profesjonellt forhold til dine kollegaer. Vi har behov for en helsefagarbeider som har evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet.  Vi er ute etter en medarbeider som  viser innsatsvilje, pålitelighet og lojalitet til arbeidsgiver. Det er viktig for oss at du jobber etter krav fra arbeidsgiver, politiske og administrative vedtak, strategidokumenter og gjeldende handlingsprogram. Vi krever faglig innsats og resultatoppnåelse, at du tar ansvar og utøver ansvaret. Som helsefagarbeider hos oss jobber du etter gjeldende  rutinebeskrivelser og prosedyrer i  vårt kvalitetssystem, og tilstreber et høyt faglig nivå .Vi vil  ansettte en person som ønsker å gjøre en god faglig innsats, og bidra til at vi når våre mål.

Vi ønsker at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god tilbakemeldingskultur. Øvrige arbeidsoppgaver fremkommer av stillingsbeskrivelsen.                                                   

 

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.