Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagutviklingssykepleier

Offentlig forvaltning

Vil du bli vår nye fagutviklingssykepleier?

Medisinsk sengepost 3 er en del av sykepleieavdelingen på Kongsberg sykehus og består per i dag av 14 indremedisinske senger. Sengeposten er delt inn i fagfeltene slag/geriatri og kardiologi. I tillegg har vi også pasienter med andre indremedisinske problemstillinger, da vi er en av to medisinske sengeposter på vårt lokalsykehus.

Det jobbes tverrfaglig mot alle pasientgrupper, dette gir en spennende og variert hverdag med pasienten i fokus. Det er også et mål for oss med god komepetanseglidning på tvers i seksjonen.

Kongsberg sykehus er et mellomstort lokalsykehus med akuttfunksjon innen medisin, ortopedi og gynekologi i tillegg til elektiv virksomhet. Kongsberg by ligger fint til med nærhet til skog, alpinbakker og høyfjell. Det er kun en time med og til Oslo og godt kollektivtilbud. Kongsberg tilbyr også e trygt oppvekstmiljø for barn og unge, mange fritidstilbud og et rikt kulturliv.

Vi har nå ledig stilling som fagutviklingssykepleier fra medio september 2022

Stillingen innebærer p.t.  3-delt turnus, med dagvakter i uken og arbeid hver 3 helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvar for egen yrkesutøvelse og være en god rollemodell
 • Holde seg faglig oppdatert og sikre god implementering av prosedyrer, systemer og utstyr
 • Gjennomføre årlige kompetansekartlegginger med de ansatte og lage kompetanseplaner  for hver enkelt ansatt og seksjonen
 • Jobbe kunnskapsbasert
 • Fremme utvikling av faglig identitet og kompetanse på seksjonen
 • Utvikle og ajourføre introduksjonsprogram for nyansatte i seksjonen
 • Lage årsplan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak i enheten, herunder fagdager og øvrig vedlikehold av kompetanse
 • Planlegge og tilrettelegge for internundervisning etter seksjonens og personalets behov
 • Sørge for at opplæring er dokumentert systematisk bruk av sjekklister
 • Utarbeide, oppdatere og sørge for gjennomføring av prosedyrer, retningslinjer og sjekklister
 • Ha ansvar for mottak, organisering og oppfølging av studenter, elever og hospitanter. Utnevne og følge opp kontaktpersoner
 • Fremme og delta i prosjekter for kontinuerlig forbedring
 • Ta medansvar for at det tverrfaglige samarbeide fungerer optimalt
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Delta på planlagte møter i egen ledergruppe samt med fagutviklerne for øvrig 
 • Samarbeide med aktuelle aktører i klinikken om kompetanseutvikling generelt i seksjonen og tilhørende avdeling, samt følge opp klinikkens overordnede føringer for utviklingen av fag og kvalitet i henhold strategi og handlingsplan
 • Samarbeide  med andre fagutviklingssykepleiere innen egen avdeling og i klinikken for øvrig der det er hensiktsmessig eller felles behov
 • Samarbeide med sykepleiere med annet fagansvar i seksjonen
 • Dele og benytte hverandres kompetanse på tvers ut fra kompetanse/ spisskompetanse
 • Arbeidsoppgavene vil utføres i nært samarbeid med leder, slik at vi i felleskap jobber for god kontinuitet og gjennomføring.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 2 års erfaring fra sykehus, gjerne innen medisinske fag. 
 • Norsk autorisasjon som sykepleier/spesialsykepleier 
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Gode IT kunnskaper (eks word, PowerPoint, evne til å tilegne seg kunnskap om nye dataprogrammer, feks journal) 
 • Ønskelig med undervisningserfaring
 • Ønskelig med erfaring med opplæring/veiledning
 • Ønskelig med noe kunnskaper om forbedringsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Evne til å formidle sine kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap.
 • Gode evner for samarbeid med alle yrkesgrupper
 • Evne å omstille seg ettersom behovet for fagutvikling endrer seg 
 •  Tar ansvar og er strukturert
 • Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • En seksjon med fokus på fagutvikling og høy kompetanse.
 • Muligheten til å være med å forme sykepleiefaget i avdelingen og hva god fagutvikling er.
 • Opplæring i programmer og systemer.  
 •  Nyetablert simulering- og kompetanseenhet som benyttes til opplæring, internundervisning og fagdager
 • Kalenderplan med mulighet for å legge inn ønsker
 • En flott ansattgruppe med et godt sosialt arbeidsmiljø og høy arbeidsmoral
 • Gode tilbud fra veldferdsforeningen
 • Tilgang til trimrom ettermiddag og kveld, alle dager i uken
 • Lønn ihht gjeldene overenskomst.