Ledig stilling

Øygarden kommune

Fagleiar Økonomi i 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillinga :

Er du ei løysingsorientert person, med god kompetanse og erfaring innan økonomistyring, budsjett og rekneskap? 
Då vil vi svært gjerne ha deg som vår nye kollega.

Stillinga er organisatorisk plassert i stab hos kommunalsjef for Helse og velferd, og du vil rapportere direkte til kommunalsjefen.

I stab til kommunalsjef for helse og velferd er vi i dag 9 personar med ulik kompetanse innan økonomi, HR, prosjektleiing, utvikling og drift. Ulike profesjonar i teamet gjer at vi er godt rusta til å gje god og heilskapleg stab- og støttetenester ut i organisasjonen. Vi er opptatt av å gjere kvarandre gode, har god takhøgde i diskusjonar, og med eit godt arbeidsmiljø.

Vi ser etter deg som  kan analysere tal og gje fagstøtte til leiare i helse og velferd. Du vil ha ei viktig rolle i økonomi- og budsjettarbeidet, og vil samarbeide tett med leiare og kommunalsjef. I tillegg vil stillinga ha tett samarbeid med økonomar i andre kommunalsjefområde.  

Øygarden kommune nyttar Framsikt som budsjett og styringssystem og Visma Enterprise som rekneskap/økonomisystem.

Arbeidsoppgåver:
 • Utarbeide budsjett for alle einingar innan kommunalsjefområde i samarbeid med einingsleiarar og kommunalsjef
 • Månadleg rapportering og oppfølging av einingane
 • Oppfølging av inntekter i kommunalsjefområdet
 • Rådgjeving og opplæring av einingsleiarane
 • Prognosearbeid, analyse og utgreiingar
 • Gjennomføring av mindre innkjøpskonkurransar
 • Kontraktsoppfølging
 • Oppfølging av verksemdstyring saman med kommunalsjef
 • Utarbeiding av refusjonsgrunnlag knytt til ressurskrevjande tenester
 • Delta i økonomiforum med økonomisjef og fagleiarar økonomi  på andre sektorar
 • Bidra i arbeid med årsavslutning
 • Andre arbeidsoppgåver etter behov
Kvalifikasjonar:
 • Høgare utdanning innan økonomi/ administrasjon – minimum bachelor
 • Relevant erfaring med rekneskap, økonomistyring og analysearbeid
 • God IKT-kompetanse med spesiell vekt på Excel
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
Ønskjeleg med:
 • Erfaring med økonomiarbeid i kommunal sektor eller andre større verksemder.
Personlege eigenskapar:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • Analytisk
 • Evne til å jobbe sjølvstendig, systematisk og strukturert
Vi tilbyr:
 • Løn etter gjeldande avtaleverk
 • Gode pensjon- og forsikringsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Moglegheit for heimekontor
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
Kontakt:
 • Line Barmen, Kommunalsjef for Helse og velferd – Tlf. 99377018
 • Tove Helleland, Ass. Kommunalsjef for Helse og velferd – Tlf. 99707128

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.