Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Fagansvarlig sykepleier 100%

Offentlig forvaltning

Trives du i et spennende, lærerikt og allsidig miljø? 

Hjemmetjenesten i Haugesund er en del av virksomheten; Hjemmetjenester og korttidsplasser og vi skal nå styrke kvaliteten på tjenestene vi gir. For å møte morgendagens omsorg er vi nå i gang med en spennende endringsprosess der vi i september 2022 skal organisere oss i 6 avdelinger, istedenfor dagens 3. Avdelingene blir: Nord, Vest, Sør, Øst, Sentrum og Nattpatruljen/Helsehuset Sentrum/Bjørgene omsorgsboliger. Det er totalt ca. 185 årsverk fordelt på 280 ansatte. Vi ligger sentralt til og vi er samlokalisert.

Avdelingene yter tjenester i hjemmet, som omfatter praktisk bistand, miljøarbeid og hjemmesykepleie. Tilbudet er behovsprøvd og skal legge til rette for størst mulig grad av egenmestring. Bruk av velferdsteknologi er et av våre satsningsområder. 

Brukerne våre har på grunn av hjelpebehov fått vedtak om tjenester fra Vedtakskontoret i kommunen. Det utførers personlig og praktisk bistand og opplæring, som hjelp til personlig stell, tilrettelegging av måltider, forflytning og bruk av hjelpemidler, praktisk hjelp i hjemmet og legemiddelhåndtering. Brukerne har ulike diagnoser og individuelle behov, noe som gjør dette til en spennende og lærerik arbeidsplass. 

Avdelingen samarbeider bl.a. med fysio- og ergoterapitjenesten, spesielt med hverdagsrehabilitering som hovedfokus, og vi har fokus på pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7», med tiltakspakker som Forebygging og behandling av underernæring og Tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Pasientsikkerhet handler om å bygge kultur, sikre kompetanse og utvikle systemer som understøtter en helse og omsorgstjeneste, der kvaliteten i våre tjenester gjenspeiler seg i alt vi gjør. Vi bruker Mobil Omsorg/Gerica som dokumentasjonsverktøy.  

Haugesund kommune har tett samarbeid med både Høgskolen på Vestlandet, Haugesund Sjukehus/Helse Fonna og andre utdanningsinstitusjoner. Avdelingen har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er utplassert i praksis. 

I Hjemmetjenesten Øst finner du en spennende og givende arbeidsplass med faglige utfordrende arbeidsoppgaver og engasjerte medarbeidere som yter det lille ekstra. Vi har som visjon at vi skal skape en kultur der brukere og pårørende skal bli møtt med likeverd og ansvarlighet. Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom bruker og personal. Hjemmetjenesten Øst vil ha ca 32 årsverk totalt og består av en avdelingssykepleier og en fagansvarlig sykepleier. Vi ønsker å ha høy sykepleiedekning, og vi har dyktige fagarbeidere og assistenter.

Da vår fagansvarlig nå skal over i en annen spennende stilling søker avdeling Øst etter ny fagansvarlig sykepleier med interesse for velferdsteknologi.
    

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene til fagansvarlig sykepleier i hjemmetjenesten er varierte og spennende: 

- Bidra til helhetlige tjenester med utgangspunkt i pasientens mål og ressurser 
- Sikre god dokumentasjon iht. lovverk og interne rutiner 
- Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø 
- Bidra med faglig autoritet og varme 
- Være en inspirerende kollega og veileder for studenter, lærlinger og andre faggrupper 
- Samarbeid med andre instanser; vedtakskontor, fastleger, fysio- og ergoterapitjenesten, pårørende m.m. 
- Ansvar for å koordinere tjenestene inn mot andre samarbeidsinstanser
- Ansvar for mottak av brukere og organisering av tiltak i hht vedtak
- Ansvar for å kontrollere at omfang i vedtak står i forhold til brukers behov
- Ansvar for at vedtak samsvarer med tiltak og tiltak med vedtak
- Sikre at tilgjengelige ressurser administreres optimalt i direkte brukerkontakt
- Overordnet ansvar for oppdatering IPLOS
- Ansvar for fagutvikling
- Bidra i arbeidet med kompetansekartlegging og kompetanseplaner
- Bidra med undervisning og faglig veiledning av øvrig helsepersonell i tjenesten
- Fagansvarlig kan få delegert oppgaver fra avdelingsleder ved behov og i avdelingsleders fravær.

Kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som sykepleier
- Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine
   selvstendig 
- Tilsetting i stillingen krever godkjent politiattest 
- Kan ta ansvar og takle endringer raskt 
- Førerkort klasse B 
- Empatisk forståelse

- Det er ønskelig med kompetanse eller interesse for velferdsteknologi

- Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt 

Personlige egenskaper:

- Du er engasjert og brenner for eldreomsorgen 
- Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne 
- Du er fleksibel og omstillingsdyktig 
- Du har gode holdninger og evne til etisk refleksjon 
- Du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, brukere, pårørende og andre instanser 
- Du har evne til å gi og motta veiledning 
- Du er målrettet og systematisk 
- Du er handling- og løsningsorientert  
- Du har gode holdninger 

Vi tilbyr:

100 prosent fast stilling som fagansvarlig sykepleier 
- En tjeneste i stor utvikling og endring-til beste for våre tjenestemottakere
- Fadderordning for nyansatte og ledelse som er «tett på» 
- Faglig og personlig utvikling 
- Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø med et godt sosialt fellesskap 
- En trygg arbeidsplass med fokus på inkluderende arbeidsliv
- Høyt faglig nivå med stort fokus på kompetanseheving 
- Grunnlønn etter tariff med muligheter for kompetansetillegg 
- Konkurransedyktige lønnsbetingelser 
- Gode pensjonsordninger via KLP
- Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring 
- Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet  eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,- ytterligere kr. 20.000,- dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf retningslinjer for startpakke