Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Fagansvarlig 100 % stilling

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens PBA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Floravegen ligger sør i Haugesund og gir tjenester til 12 personer, med behov for bistand i dagliglivet. Avdelingen har 43 ansatte på i overkant 30 årsverk. Avdelingen er mye brukt som praksisplass for lærlinger, elever og studenter

Fagansvarlig samarbeider med avdelingsleder og bidrar til at avdelingen har riktig kompetanse og er organisert på en hensiktsmessig måte i forhold til de oppgavene som skal løses. Fagansvarlig er delaktig i miljøarbeidet som veileder og bistandsperson, samt tilrettelegger for at andre ansatte utfører sine delegerte oppgaver. For tiden jobber fagansvarlig ordinært dagarbeid i ukedagene og inntil 14 timers vakter hver sjette helg. Turnus er for tiden under evaluering.

Ønsket erfaringsbakgrunn er:
Arbeid med mennesker med utviklingshemming og psykiatri.
Arbeid med utfordrende adferd.
Arbeid med somatisk pleie og fysisk funksjonshemming.
Samarbeid med andre offentlige og private instanser.
Team arbeid og teamledelse.
Bruk av digitale verktøy innen saksbehandling/ arkiv, elektronisk pasientjournal og arbeidstidsplanlegging

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvarlig har ansvar for at avdelingen gir faglig forsvarlige tjenester av god kvalitet i tråd med gjeldende vedtak.
 • Har oversikt på at tjenestene er koordinerte og samordnede.
 • Sikrer at avdelingen har riktig kompetanse tilgjengelig i tråd med de tjenestene som ytes.
 • Sikrer at vedtak tilknyttet tjenesteytingen evalueres, at tiltaksplaner er oppdaterte og behandles i tråd med lov og forskrift.
 • Sikrer forsvarlig medikamenthåndtering i henhold til gjeldende retningslinjer.
 • Bistår personale i avdelingen slik at tiltak og faglige planer utarbeides, følges og evalueres.
 • Gir opplæring, veileder og holder refleksjonsmøter.
 • Sikrer at dokumentasjon og journalføring utføres i henhold til gjeldende lov og retningslinjer.
 • Deltar i nettverks og utviklingsarbeid i virksomheten for øvrig.
 • Fagansvarlig er kontaktperson ved avdelingsleders fravær, noe som innebærer en del administrativt arbeid gjennom året.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier.
 • Minimum 2 års erfaring fra fagfeltet.
 • Ønskelig med veilederkompetanse.
 • Erfaring innen administrative fag, lov og avtaleverk, arbeidstidsplanlegging o.l.
 • Erfaring med elektroniske arbeidsverktøy og kunne sette seg inn i nye system.
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Tilsetting i stillingen krever politiattest i henhold til gjeldende lovverk.
 • Søker må ha ordinært førerkort klasse B til biler med manuelt gir.

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne.
 • Du er målrettet, kreativ og omstillingsdyktig.
 • Du har fokus på godt samarbeid med kollegaer, brukere og pårørende.
 • Du liker å jobbe i team og har forståelse for gruppedynamikk, samarbeidsformer og resultatoppnåelse.
 • Du er faglig engasjert og evner å omsette fag til praksis og praksis i en faglig forståelsesramme.
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
 • Du liker utfordringer og er er handlings- og løsningsorientert.
 • Du er opptatt av kvalitet og å sikre at praksis samsvarer med lokale og nasjonale retningslinjer.

Vi tilbyr:

 • For tiden arbeidstid på dag i ukedager og arbeid hver sjette helg, med vakter på inntil 14 timers lengde.
 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler knyttet til fagansvarlig funksjonen.
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer.
 • En arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling.
 • God seniorpolitikk.
 • Fokus på kvalitet og HMS-arbeid.
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
 • Startpakke for vernepleiere/ sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/ etablere seg for å gå inn i fast jobb. Startpakken utgjør kr. 20 000,- og ytterligere kr. 20 000,- dersom vernepleieren/ sykepleieren fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf retningslinjer for startpakke.