Er du vår nye virksomhetsleder for  Arbeidstreningssenteret?

Stavanger Kommune

Arbeidstreningssenteret gir tilbud til mennesker som står utenfor arbeidslivet. Våre viktigste samarbeidspartnere er NAV og Helse- og velferdskontorene i Stavanger. 

Arbeidstreningssenteret tilbyr kommunale tiltaksplasser til personer som har behov for tett oppfølging, kvalifisering, arbeidstrening og/eller ytterligere avklaring for å komme i arbeid. Hovedtyngden av brukerne er deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), men brukere som mottar sosialhjelp eller statlige ytelser får også tilbud. Arbeidstreningssenteret drifter også praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelser, et arbeidsrettet tiltak der målgruppen er uføretrygdede med fysisk eller psykisk funksjonshemming.

Som virksomhetsleder vil du lede en mangfoldig medarbeidergruppe bestående av sosialfaglige veiledere, arbeidsledere, en fagleder og en merkantil konsulent. Stillingen rapporterer til kommunalsjef for Velferd og sosiale tjenester i tjenesteområdet Helse og velferd.

Arbeidsoppgaver:

Du har overordnet ansvar for økonomistyring, internkontroll, fagutvikling og tjenestekvalitet

Du har ansvar for den daglige driften og oppfølging av medarbeiderne 

En sentral oppgaver er å legge til rette for god samhandling med Helse- og velferdskontorene, NAV og andre samarbeidspartnere 

Du er en viktig pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Du har sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • Videreutdanning innen ledelse eller veiledning er ønskelig
 • Kjennskap til målgruppen, erfaring med tiltaksarbeid og relevant ledererfaring er en fordel
 • Du har god økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring
 • Politiattest må fremlegges 
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med annet skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper:

 • Du er en åpen og inkluderende leder, med fokus på relasjonsarbeid
 • Du skaper oppslutning om felles mål og verdier
 • Du er resultatorientert og kan prioritere
 • Du har gode samarbeidsevner og kan delegere ansvar og arbeidsoppgaver
 • Du er utviklingsorientert

Vi tilbyr:

 • Gode stabs- og støttefunksjoner 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Hjem - Jobb - Hjem
 • Stillingskode: 945100 (leder) 
 • Lønn etter avtale 
 • Tiltredelse etter avtale