Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder

Offentlig forvaltning

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.    
Avdelingen har fem behandlingsenheter, Enhet for avrusning, Enhet for utredning på Sanderud, ca. 5 km fra Hamar sentrum, og Enhet for korttidsbehandling, Enhet for gravide og Enhet for familie på Reinsvoll ca. 15 km fra Gjøvik. Enhet for gravide og enhet for familie er regionale enheter. 
Våre pasienter har utfordringer med samtidig rus- og psykiske lidelser. De har mulighet til bedring av symptomer og livskvalitet gjennom koordinert utredning og behandling av begge lidelser. Vår behandling skal møte pasientens komplekse utfordringer; medisinske, psykologiske og sosiale utfordringer. 
Er du en inspirerende og motivert leder med solid fagkompetanse? Ønsker du å bruke din faglige tyngde i en jobb som gir mening? 

I vår avdeling vil du møte pasienter med komplekse utfordringer og hjelpebehov. Du, som engasjert og motivert fagperson og leder, vil få erfaringer og muligheter til å jobbe med et helhetsperspektiv i et tverrfaglig miljø. Vi stiller derfor høye krav til deg som søker. Ved å jobbe hos oss vil du få både krevende og spennende utfordringer. Jobben vil kunne være en stor mulighet for faglig og personlig utvikling. 

Enhet for familie
Er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til familier med barn der en eller begge voksne har en rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer. Enheten har ti døgnplasser og tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Målgruppen er familier med barn mellom 0-6 år der foreldrene har daglig omsorg. Tilbudet er frivillig. Dersom familien venter barn, kan den gravide få plass på Enhet for gravide frem til fødsel og far blir pasient på Enhet for familie. Etter fødsel fortsetter de behandling sammen på Enhet for familie. 

Enhet for familie skal i løpet av 2023 gjennom en spennende faglig utviklingsprosess og et viktig kompetanseløft etter at barna ble tildelt pasientstatus. Barn som er lagt inn sammen med sine foreldre har rett til å få vurdert sin helsetilstand og å få nødvendig helsehjelp. Enhet for familie skal styrke kompetansen på utredning og behandling av sped- og småbarn.

Arbeidsoppgaver:

 • Har overordnet, faglig, strategisk og driftsmessig ansvar for enheten
 • Er underlagt de forpliktelser og rettigheter som til enhver tid er nedfelt i lov- og avtaleverk som gjelder for Sykehus Innlandet (SI). Enheten skal ledes i tråd med SI sine behov, vedtatte planer, fullmakter og rammer.
 • Skal følge opp foretakets verdier, mål og ressursgrunnlag.
 • Må vise adferd etter lederkravene: ansvarlighet, være helhetstenkende, utøve handlekraft, vise endringsvillighet, være inspirerende og kommuniserende i sin lederadferd
 • Skal sammen med andre enhetsledere i avdelingen koordinere og løse felles oppdrag 
 • Skal som medlem av avdelingens ledergruppe bidra til samlet måloppnåelse for avdelingen
 • Rapporterer til avdelingssjef 

Drifts- og resultatansvar

 • Fag- og kvalitet
 • Bidra i utarbeidelse av mål og handlingsplaner basert på overordnede styringsdokumenter og kvalitetsmål
 • Ta ansvar for å ha oppdaterte prosedyrer og rutiner og at systemet for uønskede hendelser blir aktivt brukt
 • Ved avvik, utarbeide forslag til korrigerende tiltak
 • Rapportere i henhold til etterspurte indikatorer
 • Ha kontinuerlig fokus på å legge til rette for faglig utvikling i enheten. Analysere enhetens kompetansebehov og utforme kompetanseplaner på bakgrunn av dette
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper internt, på tvers av enheter og avdelinger, og med øvrige samarbeidspartnere.

Økonomi

 • Delta aktivt i utarbeidelse og oppfølging av enhetens budsjett
 • Ved avvik i budsjett/måltall utarbeide forslag for korrigerende tiltak
 • Rapportere i henhold til etterspurte indikatorer

Personalansvar

 • Utøve personalledelse i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Ha ansvar for planlegging og daglig disponering av personalressurser for å sikre god drift
 • HMS-arbeid: herunder blant annet IA og sykefravær, HMS-/vernerunder samt oppfølging av medarbeiderundersøkelsen
 • Rekruttering og oppfølging av nyansatte
 • Systematisk oppfølging av egne medarbeidere, herunder gjennomføring av årlige medarbeidersamtaler
 • Sikre at alle medarbeidere har tilgang til nødvendig informasjon
 • Bidra til godt samarbeid med tillitsvalgt og verneombud

Kvalifikasjoner:

 • Lederutdanning
 • God kjennskap til offentlig forvaltning, spesialisthelsetjenesten og gjeldende organisasjon
 • Utdanning innen familieperspektiv/ familieterapeut
 • Erfaring fra  komplekse, kunnskapsintensive virksomheter/sektorer
 • Kunnskap og erfaring innen endringsledelse eller prosjektledelse
 • Erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Personlige egenskaper:

Initiativrik, kreativ med lyst og evne til å lede og motivere andre
Gode kommunikasjonsegenskaper
Gode samarbeidsevner
Evne til å organisere virksomheten i forhold til ansvarsområder, rammer, personal og kompetanse
Analytiske evner, systematisk, strukturert og evne til langsiktig tenkning
Personlig egenskaper og skikkethet vil bli ilagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende oppgaver i et aktivt og godt arbeidsmiljø
 • Å delta i utvikling av avdelingen sammen med ledergruppa i Avdeling for TSB
 • Lederavtale utarbeides og justeres årlig i ledersamtale med avdelingssjef
 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.