Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kristiansund kommune

Driftstilskudd fysioterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 100% driftstilskudd for selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet ved Optima Helse.

Avtalehjemmelen er en del av Kristiansund kommunens samlede fysioterapitilbud i helse- og omsorgstjenesten. Storhaugen helsehus er tillagt det administrative ansvaret for kommunens samlede fysioterapitjenester. Tilskuddet er ledig for tiltredelse fra d.d. eller etter avtale.

Fysioterapeutene ved Optima Helse gir tilbud til hele befolkningen. Senteret er lokalisert ved Frei sentrum i et moderne bygg på 1200 kvm tilrettelagt for trening og aktivitet. Det jobber 5 fysioterapeuter ved senteret, hvorav 3 med kommunal driftsavtale. Senterets fagutøvelse baserer seg på kunnskap fra forskning og yrkeserfaring, og pasientens informerte medvirkning i den konkrete beslutningen. Det legges stor vekt på kompetansebygging, og at fagutøvelsen er kunnskapsbasert. Senterets medarbeidere innehar kunnskap og ferdigheter innen mange områder av faget.

Optima helse sin visjon er søke å forstå pasientens helse i relasjon til de forholdene de møter hjemme, på arbeid og i fritiden. Videre tilstrebe å legge forholdene til rette for at man som enkeltindivid eller som del av en gruppe gjennom helseopplevelser, selv tar ansvar for helseutvikling og endring av helseatferd.

Arbeidsområder

Kristiansund kommune har utarbeidet retningslinjer for samarbeid, fordeling og prioritering av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale. Det stilles krav om fleksibilitet og at virksomhet rettes inn mot kommunens må-oppgaver og i hht. lov- og forskrift. Minimum 1/5 av avtalt tid benyttes til prioriterte grupper. Kommunen vil i sin vurdering vektlegge tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale fysioterapitjenesten i Kristiansund kommune og innretter sin fysioterapivirksomhet mot de områder kommunens innbyggere til enhver tid har behov for. Det forventes at tjenesteutøver har fokus på høy kvalitet i sin tjenesteyting, holder seg faglig oppdatert og driver en kunnskapsbasert praksis.

Kommunen har en økende andel eldre med sammensatte helseutfordringer, og dette utgjør en stor pasientgruppe som krever koordinerte og samhandlende tjenester. Driftstilskuddet har en sentral rolle i dette arbeidet.

Kvalifikasjonskrav
  • norsk autorisasjon som fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi
  • kompetanse og erfaring innen nevrologiske tilstander, eldre og pasienter med sammensatte helseproblemer
  • erfaring fra drift av privat praksis
Personlige egenskaper 
  • god på relasjonsbygging med pasientene
  • gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
  • høy fleksibilitet
  • ønsker å bidra til videreutvikling av senteret i samarbeid med nåværende terapeuter
Spesielle forhold i stillingen

Det forutsettes at kandidaten ser Kristiansund kommunes behov for tilbud til befolkningen, det være seg individuell eller gruppebehandling.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.