Detaljer


Doktorgradsstipendiat ved Kompetansesenteret tannhelse Midt (TkMidt)

TkMidt er ett av i alt fem regionale kompetansesentre i Norge. Samfunnsoppdraget for de odontologiske kompetansesentrene er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling. TkMidt sine kjerneoppgaver er pasientbehandling, kompetanseutvikling og forskning.
Senteret tilbyr tverrfaglig spesialistbehandling og skal være en kilde til faglig utvikling for offentlig og privat tannhelsetjeneste i Midt-Norge.
TkMidt er eid av Trøndelag fylkeskommune, som et Fylkeskommunalt foretak (FKF) 

TkMidt har ledig 100% stilling som doktorgradsstipendiat for prosjektet “Sammenhenger mellom vitamin D, oral helse og risiko for kognitiv svikt og demens”. For ansettelse i stipendiatstilling er det også en forutsetning at man får opptak til doktorgradsprogrammet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og at en deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.
Stillingen er finansiert av Stiftelsen Dam og Nasjonalforeningen for folkehelsen og har en varighet på 3 år med oppstart første kvartal 2021. Arbeidssted er TkMidt og NTNU.


Om prosjektet
Demens er den største globale utfordringen innen helse og omsorg i det 21. århundre. Vårt overordnede prosjektmål er å identifisere nye risiko- og årsaksfaktorer for demens ved å undersøke sammenhenger mellom vitamin D, oral helse og risiko for å utvikle kognitiv svikt og demens. Vi vil bruke data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT2–3–4). Både tradisjonelle og genetiske epidemiologiske metoder vil bli brukt. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom TkMidt, NTNU, St. Olavs hospital, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og andre internasjonale institutt.


Arbeidsoppgaver
Gjennomføre obligatoriske og relevante doktorgradskurs
Utføre statistiske analyser av omfattende observasjons- og genetiske data fra store kohortstudier
Stipendiaten forventes å skrive manuskripter til tre vitenskapelige publikasjoner som vil inngå i doktorgradsavhandlingen
Prosjektresultatene vil bli presentert på internasjonale og nasjonale konferanser
Kvalifikasjoner

Fullført mastergrad innen epidemiologi, folkehelse eller helsevitenskap. Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en gjennomsnittskarakter fra mastergradsstudiet eller tilsvarende utdanning lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala.

I tillegg ønsker vi at du har:
Sterk motivasjon for stillingen og prosjektet
Erfaring fra arbeid med store datasett og kvantitative metoder
Ferdigheter og erfaring med Stata eller R for statistisk analyse
Stor interesse for å lære epidemiologiske og statistiske metoder
Publikasjoner fra tidligere forskning, helst innen epidemiologi
God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk
God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk vil være en fordel

Personlige egenskaper
Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Evne til selvstendig og systematisk arbeid, men også kunne arbeide i team.
 
Vi tilbyr

Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
Gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
Lønn og tiltredelse etter avtale

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglement.

Om søknaden
Søknaden og støttedokumentasjonen som skal legges til grunn for vurderingen, må være på engelsk eller norsk.


Søknaden må inneholde:
CV med publikasjonsliste eller andre vitenskapelige arbeider, attester, vitnemål, navn og telefonnummer til to referanser og søkerbrev som viser din motivasjon for prosjektet og hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider til publikasjoner. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.
Søknaden vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Ved vurdering av den best kvalifiserte kandidaten, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen. Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju.