Ledig stilling

Kvam Herad i Brønnøysund

Kvam brann- og redningsvesen

Brannkonstablar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me søkjer brannkonstablar til Kvam brann- og redningsvesen.

Kvam brann- og redningsvesen er organisert med deltidspersonell knytt til brannstasjonane på Oma, Norheimsund, og i Ålvik. No søkjer me etter 2 brannkonstablar til Norheimsund stasjon.

Du kan lesa meir om tenesta vår her: Kvam brann- og redningsvesen

 

Arbeidsoppgåver:

 • Delta i innsatsstyrke ved brann- og redningsoppdrag, med heilkontinuerlig turnus kvar 5. veke
 • Oppretthalda og auka eigen og etaten sin faglege kompetanse gjennom kurs og øvingar
 • Halda seg oppdatert på lokalkunnskap og framkomelegheit
 • Gjennomføra beredskapsrelatert førebyggjande arbeid
 • Vedlikehalda beredskapsmateriell
 • Trena og halda seg fysisk skikka til å kunna røykdykka og andre arbeidsoppgåver lagt til tenesta
 • Væra ein god ambassadør for Kvam brann- og redningsvesen

Mannskap i alle brann- og redningsvesen skal vera motivert for å hjelpa folk, vera innstilt på, og må samarbeida med kollegaer i brann- og redningsvesen, ambulansepersonell, politiet og andre under øving og innsats.

Kvalifikasjonar:

 • Bestått videregåande utdanning på fagarbeidarnivå, eller 3 års yrkeserfaring frå relevant yrke (praktiske fag)
 • Du må bu i samme bygda som brannstasjonen ligg i og det er ei føremon om du har ditt daglege arbeid der
 • Det er krav om innsatstid.
 • Dokumentert løyve frå arbeidsgjevar for å delta i brann- og redningsvesenet må leggjast fram
 • Du må ta del i den opplæringa det vert stilt krav om i stillinga
 • God fysisk og psykisk helse. Det vert stilt fysiske krav for tenesta som må stettast
 • Du må ha tilfredsstillande helseattest, også for røykdykking
 • Du må vera symjedyktig
 • Førerkort klasse B uavbrutt i minimum 2 år
 • Søkjar med utvida førarkort i kl. C vert føretrekt. Alternativt må ein vera villig til å tileigna seg dette
 • Plettfri vandel. Den som får tilbud om stilling, må vera førebudd på å leggja fram utvida politiattest
 • Beherska norsk skriftlig og muntleg
Tilsetjing forutset bestått fysisk test og helseundersøking

Naudsynleg opplæring er eit sentralt krav, og du må vera førebudd på å be om fri/permisjon frå ditt faste arbeid for å gjennomføre deler av denne

Personlege eigenskapar:

 • Du har gode samarbeidsevner, er tilpasningsdyktig og bidreg til god lagånd
 • Du vernar om etikk og verdiar
 • Du er lærevillig og interessert i kontinuerleg fagleg utvikling
 • Du er praktisk og løysningsorientert
 • Du er oppteken av HMS og føl instruksjonar og prosedyrar
 • Du vert kjenneteikna av eit roleg vesen og rasjonelt tankesett i stressa situasjonar
 • Du har ikkje klaustroforbi eller er redd for høgder
 • Serviceinnstilt og engasjert
 • Raus og inkluderande
 • Du er empatisk, fordomsfri og har gode haldningar og møter andre på ein respektfull og open måte

Personleg eigenskapar er viktig i stillinga og vert vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Ei spennande stilling med utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
 • Godt arbeidsmiljø

Generell informasjon:

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.