Ledig stilling

Trondheim Kommune

Barnevernkonsulent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen har vi fra 1. september 2022 ledig tre faste 100 prosent stillinger som barnevernkonsulent.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-20 år. Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge og deres familier.

BFT Østbyen har pr i dag 160 ansatte. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, veiledning til foreldre og barn samt bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, barnevern og opplæring.

Barneverntjenesten er pr i dag organisert i tre team; mottaksteam, undersøkelsesteam og oppfølgingsteam. Utlyste stillinger er tenkt inn i undersøkelsesteam og oppfølgingsteam.

Vi har interne saksdrøftinger satt i system. Barnevern har også et godt system for internkontroll. I tillegg har vi en tydelig kompetanseplan der vi jobber med fagutvikling for å  utarbeidet og utvikle god praksis.  Vi deltar også i utvikling av hele tjenesten blant annet gjennom kompetansehevingsprogrammet for Barne- og familietjenesten Østbyen; Tryggere hjelpere, tryggere barn.

Det er stort fokus på godt arbeidsmiljø og trivsel på jobb.

Barne- og familietjenesten samarbeider med barn, unge og deres familie gjennom følgende verdier og barnesyn:

Verdier
Åpenhet, ved å være ærlige og gi informasjon
Kjærlighet, ved å bry oss og vise menneskevarme
Ydmykhet, ved å være lyttende og engasjerte
Medbestemmelse, ved å ta barn og unge med på avgjørelser og å be dem om tilbakemelding

Barnesyn
Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Arbeidsoppgaver:

 • Fokusere på, og engasjere barnet og familien sitt nettverk, samt tilrettelegge for reell medvirkning
 • Kartlegge og utrede barn og deres foreldres bistandsbehov
 • Koordinere og evaluere aktuelle tiltak i henhold til Lov om barneverntjenester
 • Saksbehandling, møtevirksomhet og vitneførsel for fylkesnemnd og rettsapparatet med mer
 • Koordinere og kvalitetssikre totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer
 • Delta i akuttarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves barnevern- eller sosialfaglig høgskoleutdanning
 • Søkere med relevant videreutdanning foretrekkes
 • Søkere med relevant forvaltningspraksis eller erfaring med saksbehandling i barnevernet foretrekkes
 • Søkere med relevant master vil bli vurdert

Personlige egenskaper:

 • Evne til å sette praksis i et teoretisk perspektiv med fokus på nettverk, medbestemmelse og barnets beste
 • Ha god arbeidskapasitet og klare å stå i pressede situasjoner
 • Evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse
 • Gode kunnskaper knyttet til norsk skriftlig og muntlig fremstilling, samt å ha god evne til prosessledelse
 • Handlingskompetanse; ha evne til å jobbe systematisk og ferdigstille/sluttføre arbeidsoppgaver
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team, også tverrfaglig
 • Bidra til et positivt og utviklende arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, i tillegg til vurderinger opp i mot teamets totale sammensetning av kompetanse og ferdigheter

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø, selvstendige arbeidsoppgaver, arbeid i team og gode utviklingsmuligheter
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid i tråd med fleksitidsordningen for Trondheim kommune. Noe arbeid etter normalarbeidstid må påregnes