Barnehagelærer med spesialpedagogikk

Stavanger Kommune

Bekkefaret-barnehagene er en kommunal virksomhet i Stavanger kommune som består av Bekketunet barnehage og Maurtua barnehage. Vi er i prosess med å knytte barnehagene sammen til en virksomhet, og har som mål  å oppnå et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet.  I fra høsten 2022 flytter virksomheten inn i nytt bygg på gamle Teknikken tomten i Eiganes og Våland bydel. Felles visjon for Bekkefaret-barnehagene er "Sammen for barnets beste". Vi søker spesialpedagog som vil være med i arbeidet med å fylle visjonen med verdifullt innhold. Som spesialpedagog vil du arbeide på avdeling i Bekketunet bygget som tilrettelegger for barn med funksjonsnedsettelse. Du vil jobbe tett med pedagogisk leder for avdelingen, utførere av spesialpedagogisk hjelp og øvrig grunnbemanning.  

Arbeidsoppgaver:

Følge opp pålagte oppgaver i tråd med lovverk og styringsverktøy.                                                                                                                                                                         

Bistå/medansvar i arbeidet med å utvikle avdelingen videre i tråd med Meld.St.6 Tett på-tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO                             

Legge til rette for foreldresamarbeid  og foreldremedvirkning til barn med nedsatt funksjonsevne

Utarbeide mål og tiltaksplaner og rapporter.

Delta i samarbeidsprosesser i virksomheten med lederteam, øvrige pedagogiske ledere og involverte samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:

Du må ha fullført og bestått formell utdanning som barnehagelærer med videreutdanning i spes.ped

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1.

Du må kommunisere på en klar og tydelig måte, både skriftlig og muntlig

Erfaring med å organisere, planlegge og gjennomføre aktiviteter                                                                                                                                                                                   

Erfaring fra arbeid med barn med spesielle behov

Erfaring med ASK(alternativ supplerende kommunikasjon) 

Personlige egenskaper:

Du er raus, omsorgsfull og motivert  for arbeidet med barn, foreldre og medarbeidere

Du  ser selv arbeidsoppgaver og ansvaret som følger med i et hektisk og utviklende arbeidsmiljø

Du byr på deg selv, både gir og tar plass i et fellesskap, og har god relasjonell kompetanse

Du er bevisst voksenrollen og den modellen du er for barns danning ved å være et godt forbilde

Du er ressursorientert og løsningsfokusert, men ser også muligheter i begrensninger

Du har god arbeidsmoral og arbeidskapasitet og  takler et hektisk arbeidsmiljø på en konstruktiv måte 

Vi tilbyr:

Engasjert ped.ledergruppe, godt fagmiljø                                                                                                                                                                                                                         

Veiledning av spesialpedagog fra PPT som vil være tilknyttet virksomheten.                                                                                                                                                     

Profesjonsveiledning for nyutdannede barnehagelærere

Gode velferdsordninger og forsikringsordninger

Stillingskode 752200, spesialpedagog 451600-531600 etter ansiennitet                                                 

Stillingskode 771204, master/spes.ped 516 400-625100 etter ansiennitet