Ledig stilling

Vestnes kommune

Barnehagelærar - 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Stillingstype
Vi utvidar pedagogressursen og har ledig 100 % fast stilling som barnehagelærar ved Gardstunet barnehage frå 07.08.2023. 

Arbeidsoppgåver
- arbeid på avdelingane med delansvar for det pedagogiske arbeidet
- utviklingsarbeid i nært samarbeid med pedagogisk leiar
- legge til rette for det pedagogiske tilbodet i avdelinga
- foreldresamarbeid
- har ansvar for at mål og visjonar for drifta av barnehagen vert fylgd
- har ansvar for at barnehagen fylgjer gjeldande avtalar, lovverk og vedtekter

 

Kvalifikasjonar - bachelor barnehagelærar - anna pedagogisk utdanning på høgskulenivå med vidareutdanning i barnehagepedagogikk - andre med relevant pedagogisk utdanning kan og søke men barnehagelærarutdanning vil verte prioritert
- gode datakunnskapar
- beherske norsk munnleg og skriftleg. Kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B2
- ha gode kommunikasjonsevne

  

Personlege eigenskapar
- er aktiv, engasjert og opptatt av faget
- har evne til å motivere, engasjere og rettleie øvrig personal
- ha godt humør, evne og vilje til å jobbe i eit hektisk miljø i stadig utvikling
- er løysingsfokusert og fleksibel
- har evne til å sjå og anerkjenne barn
- er eit godt språkleg førebilde
- bidreg til god dialog med barn, foreldre og andre tilsette og er ein positiv rollemodell
- har gode samarbeidsevner og vil bidra positivt til eit godt arbeidsmiljø
- kan jobbe i team, men og sjølvstendig
- det vert vektlagt at ein er personleg eigna

 

Vi tilbyr
- godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
- ein barnehagesektor med fokus på utvikling
- løn etter gjeldande avtaleverk
- kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid
- pensjons- og forsikringsordningar etter tariffavtale
- tilsette med relevant fagkompetanse og som har mindre enn 4 års ansiennitet får godkjent 4 års ansiennitet

 

Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot.
Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar.
Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.

Referansar
Oppgi referansar

 

Søknad

Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning.

Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.


Søkjarlista kan bli offentleggjort.