• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  939901965
 • Antall ansatte
  1622
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Rådhuset
  6390  VESTNES

Vestnes kommune oppføring hos:

Vestnes kommune


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Undervisningsstillingar 100% vikariat

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Tomrefjord skule har ledig inntil 100 % årsvikariat i undervisningsstilling frå 01.08.2022.  Arbeidsoppgåver -  undervisning og rettleiing av elevar -  vurderingsarbeid vert lagt vekt på gjennom ulike former for elevvurdering -  motivere elevane til innsats for eiga læring -  tverrfagleg samarbeid med andre faginstansar -…

Undervisningsinspektør 100% fast

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Helland ungdomsskule har ledig ei 100% fast stilling som undervisningsinspektør frå 01.08.2022. Helland ungdomsskule ligg fint til i Tresfjord i Vestnes kommnue. Skulen har 172 elevar og  omlag 30 tilsette.  Du vil møte engasjerte lærarar i eit triveleg fellesskap. Skulen er organisert med rektor, inspektør og tre trinnleiarar.  Arbeidsoppgåver: …

Undervisningsstilling - 100 % fast stilling - Helland barneskule

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Helland barneskule har ledig 100 % fast undervisningsstilling frå 01.08.2022. Vi søkjer lærar som kan ta på seg kontaktlærarfunksjon, men det er ikkje avgjerande. Vi søkjer særskilt etter lærar som kan undervise på mellomsteget (5.-7.stega). Arbeidsoppgåver - undervisning og rettleiing av elevar - vurderingsarbeid vert lagt vekt på gjennom…

2 ledige fastlegeheimlar i Vestnes Kommune, Møre og Romsdal

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Naturskjønne Vestnes Kommune ligg 40 min frå fjelltindane i Rauma og Åndalsnes, 35 min vakker ferjetur frå Molde og 50 min køyretid frå byliv i Ålesund. Her søker vi no lege til å ta over heimelen til vår kollega som skal gå av med pensjon 1. november. For å redusere på listestorleiken til alle fastlegane har Vestnes Kommune vedtatt å opprette en ny heimel …

Sjukepleiar - 100 % stilling - Ivartun

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Det er ledig 100 % stilling for sjukepleiar ved Ivartun.  Stillinga er i turnus med arbeid kvar 3. helg.  Arbeidsoppgåver - sjukepleiefagleg oppgåver i tråd med rutiner og retningsliner - tverrfagleg samarbeid - rettleiingsansvar - ivareta krav i høve dokumentasjon Kvalifikasjonar - offentleg godkjent sjukepleiar - du må ha kunnskap…

Avlastar - Eining for barn ungdom og familie

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Ved Eining for barn, ungdom og familie søkjer ein etter familiar/enkeltpersonar over 18 år som kan tenkje seg å bidra som avlastar/på helg til barn og ungdom i alderen over 18 år.  Oppdraget Som avlastar tek ein imot barn/ungdom på helg i sin eigen heim.  Det vil variere på antall helger det er aktuelt.  Du er den eine som kan utgjere ein forskjell for b…

Avdelingsleiar - 3 x 100 %

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vestnes kommune har ledige stillingar som avdelingsleiar innan Helse og omsorg. For tiden er det ledige 2 fast avdelingsleiarstillingar ved Eining for Aktivisering og meistring og 1 vikariat ved Helsehuset Stella Maris.  Dine arbeidsoppgåver vil vere: • Fagleg oppfølging, samt personal og økonomiansvar for ditt fagområde, medarbeidarar …

Pedagogisk leiar 50% vikariat- Vågstranda barnehage

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Det er ledig 50% vikariat som pedagogisk leiar ved Vågstranda barnehage. Stillinga er ledig frå 08.08.22-31.07.23 Arbeidsoppgåver - ansvar for den daglege drifta og det pedagogiske tilbodet ved avdelinga - ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og pedagogisk dokumentasjon - ansvar for dagleg leiing, rettleiing, rådgjeving av øvri…

Barnehagelærar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Det er ledig 100 % fast stilling som barnehagelærar ved Tresfjord barnehage.  Arbeidsoppgåver - arbeid på avdelingane med delansvar for det pedagogiske arbeidet - utviklingsarbeid i nært samarbeid med pedagogisk leiar - legge til rette for det pedagogiske tilbodet i avdelinga - foreldresamarbeid - har ansvar for at mål og visjonar for dri…

Tilkallingsvikarar - Helland barneskule/SFO

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vi har behov for tilkallingsvikarar både i barneskulen og på SFO, skuleåret 2022-2023. Søkjarar vil bli fortløpande vurdert og kontakta. Tilkallingsvikarar må i søknaden informere om dei ønskjer å vikariere i undervisning og/eller som assistent og kva dagar og tidspunkt ein kan vere tilkallingsvikar. - undervisningspersonale/lærarar  …

Barnehagelærar - 100 % vikariat

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Det er ledig 100 % vikariat som barnehagelærar ved Gardstunet barnehage med snarleg tiltreding etter søknadsfrist 14.08.22 til 01.08.23.   Arbeidsoppgåver - arbeid på avdelingane med delansvar for det pedagogiske arbeidet - utviklingsarbeid i nært samarbeid med pedagogisk leiar - legge til rette for det pedagogiske tilbodet i avdeli…

PP-rådgjevar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Dette er vikariat med oppstart 01.09.2022 Vikariatet er inntil 1 år, med moglegheit for fast tilsetting. PP-tenesta i Vestnes kommune Pedagogisk-psykologisk teneste ligg i Ressurssenteret sentralt i kommunen.  PPT utgreier og gir råd om barnet og eleven sitt behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervising i barnehage, grunnskule, og for vaksne i…

Rektor/Einingsleiar - 100 % fast - Vestnes kulturskule

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vestnes kommune søkjer etter ein utviklingsorientert og samlande rektor/einingsleiar for Vestnes kulturskule. Rektor vil ha personalansvar og budsjettansvar for Kulturskulen, Frivilligsentralen, Biblioteket og Myra kulturbygg m/behandlingsbasseng. Som einingsleiar vil du ha ansvar for det samlande arbeidet på kulturfeltet i kommunen. Kul…

Språkassistentar - 2 x 100 % midlertidige stillingar - Helland barneskule

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Det er ledig inntil 2 x 100 % midlertidige språkassistentstillingar ved Helland barneskule for perioden 01.08.2022-31.07.2023 Vi søkjer etter språkassistentar for elevar med russisk og/eller ukrainsk som morsmål. Språkassistentane er tenkt tilknytt innføringsklasse for elevar frå 1.-10.klasse og SFO   Arbeidsoppgåver - bist…