Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Barne- og ungdomsarbeidar/assistent til 100% vikariat, Skogsvåg barnehage

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skogsvåg barnehage søkjar barne- og ungdomsarbeidar/assistent i 100% vikariat til 13.08.2023.

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 39 300 innbyggjarar og 2 800 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.

Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Omsorg og leik med barna
 • Følge barnehagen sine rutinar og planar
 • Gje støtte og hjelp til born i læringsarbeid, sosial utvikling og i samspel med andre
 • Oppfølging av born med særlege behov
 • Planleggje og gjennomføre aktivitetar i barnehage

 

Kvalifikasjonar:

 • Fagbrev som Barne- og ungdomsarbeidar, anna relevant utdanning eller erfaring kan vurderast
 • Ønskjeleg med erfaring frå arbeid med born med behov for særleg tilrettelagt barnehagekvardag
 • Ønskjeleg med erfaring frå barnehage eller tilsvarande arbeid

 

Personlege eigenskapar:

 • Vi søkjer deg som er løysningsfokusert, omsorgsfull og initiativrik
 • Du er ein trygg vaksen som likar å jobbe med barn
 • Du er pålitelig, ansvarsbevisst og har godt humør
 • Du er omgjengeleg og ein god kollega
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Fleksibel
 • Gode evner til å byggje relasjonar til barn, føresette og kollegaer
 • God evne til å løyse komplekse utfordringar
 • Evne til å jobbe effektivt, strukturert og systematisk

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt

Inger Elin Skårdal Hetlevik, tlf 56 32 75 52

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

 

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette. Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.