Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Barne- og ungdomsarbeidar 60% fast og 100% vikariat - Marihøna barnehage

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver:

 • Følgje opp og være med på å utvikle barnehagen som organisasjon
 • Delta aktivt i det pedagogiske arbeidet på avdelinga
 • Bidra aktivt for å skape eit godt arbeidsmiljø
 • Jobbe for eit godt samarbeid med føresatte, ped.leiar,styrar, samt øvrig personale og andre eksterne samarbeidspartnare

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Erfaring frå barnehage
 • Fagbrev barne og ungdomsarbeidar
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Godkjent politiattest

Personlege eigenskapar:

 • Godt humør
 • Fleksibel
 • God relasjonskompetanse til barn og vaksne
 • Nysgjerrig på å lære noko nytt og kunnskapssøkande
 • Du må vere til å stole på, like å jobbe med barn og vere ein god rollemodell og verdiformidlar
 • Du må handtere endringar som oppstår i ein barnehage, som endring av planar, arbeidstid og arbeidsstad(avdeling), og gå dette i møte med ei positiv innstilling

Anna: 

Vikariatet er frå snarast til 13.08.2023

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.