Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Avdelingsleder Tiltaksavdeling

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester (tidligere Tiltaks- og boligenheten) gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 300 ansatte, i tillegg til familieavlastere.

Kvalamarka 16 ligger nord i Haugesund og består blant annet av Tiltaksavdelingen som organiserer tjenestene støttekontakt, familieavlastning, skole- og fritidsavlastning, Brukerstyrt Personlig Assistanse og andre kjøpte tjenester. Her sitter også to konsulenter som er direkte knyttet opp til avdelingen samt tre enhetsledere i virksomheten.

Som avdelingsleder i Tilrettelagte tjenester vil du få muligheten til å jobbe tett sammen med andre avdelingsledere, enhetsleder og konsulenter. Vi møtes jevnlig til ledermøte og du vil da da få muligheten til å få innspill fra gode kolleger.

Som avdelingsleder i Tiltaksavdelingen vil du ha ansvar for ledelse, drift og utvikling av avdelingen samt lederansvar for konsulenter og familieavlastere i avdelingen. I stillingen ligger også å gi bistand til virksomhetens ledergruppe med generell saksbehandling og oppgaver knyttet til økonomi. Avdelingen har en budsjettramme på ca 93 millioner.

Arbeidsoppgaver:

 • Avdelingsleder har delegert ansvar for avdelingens drift i forhold til fag, personal og økonomi. Dette omfatter blant annet drift av avdelingen i samsvar med budsjett, HMS, rekruttering og kvalitetssikring av tjenestetilbudet slik at kommunen driver i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.
 • Bistå virksomhetens ledergruppe med generell saksbehandling og oppgaver knyttet til økonomi. Sistnevnte innebærer blant annet økonomirapporteringer, attesteringer, uttak av rapporter m.m.
 • Delegert ansvar knyttet til rapportering på vegne av virksomheten. Oppfølging av tilskuddsordninger. Særskilt ansvar for ressursstyringsprogram.
 • Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder og inngår som en del av ledergruppen i Tilrettelagte tjenester.

Kvalifikasjoner:

 • Må ha bachelor innen økonomi og administrasjon 
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Minimum to års kjennskap til målgruppen vår "mennesker med funksjonsnedsettelse"
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver norsk så godt at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Tilsetting i stillingen krever politiattest i henhold til gjeldende lovverk.

Personlige egenskaper:

 • du er en tydelig leder som våger, tåler og bryr deg
 • du er tett på driften
 • du er en god pådriver og motivator i personalgruppen og i arbeidsmiljøet
 • du er bevisst på din rolle som leder og rollemodell
 • du liker å jobbe med mennesker
 • du trives med høyt arbeidstempo
 • du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, og du trives med å undervise
 • du har fokus på kvalitet i tjenesteyting, på tjenestemottakerne sine behov og på samarbeid med pårørende og verger

Vi tilbyr:

 • jevnlige møter i i enhetens ledergruppe
 • tett oppfølging fra enhetsleder
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • en god arbeidsplass som utfordrer og gir anledning for faglig og personlig utvikling
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • fokus på HMS-arbeid
 • god seniorpolitikk
 • lønn etter gjeldende lov og avtaleverk