Ledig stilling

Trondheim Kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Sildråpen barnehager er det fra 1. september 2022 ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder. 

Sildråpen barnehager er en enhet som består av tilsammen tre barnehager; Angelltrøa barnehage, Lohove Barnehage og Åsvang barnehage. Angelltrøa barnehage er en liten barnehage med en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling, Åsvang er en avdelingsbarnehage med to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger og Lohove er en basebarnehage med en småbarnsbase og en storbarnsbase. Til sammen har enheten omkring 150 barn.

Enhetens visjon;  MØTE, STØTTE OG UTFORDRE  bruker vi aktivt i hverdagen i møte med hverandre.

Avdelingsleder stillingen er en del av Trondheim kommunes helhetlige ledelse. Dette innebærer ledelse av ei gruppe medarbeidere, medansvar for enhetens økonomi og faglige utvikling, samt jobbe målrettet for å innfri kommunens til enhver tid gjeldende strategiplaner, forventninger og krav.

Vi er en stor og sammensatt enhet i utvikling som ønsker å styrke lederteam med en avdelingsleder. Vi jobber aktivt med å styrke enhetens AMG, hvor ledelse og medarbeiderskap står sentralt i arbeidet.

Vi har særlig fokus på lek og læringsmiljø, overganger, relasjoner og voksenrollen. Enheten deltar gjennom REKOM (Regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage) i barnehagebasert kompetanseutvikling med fokus på “Læringsmiljøet”. Vi deltar også i prosjektet “Liten og ny i barnehagen” hvor målet er å utvikle god modell for trygg tilvenning for 1-åringen i barnehagen. 

Kvaliteten i barnehagetilbudet utvikles hos oss gjennom felles kompetanseutvikling for hele personalgruppa.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i utviklingen av enhetens lederteam
 • Bidra til nærledelse ved å være tilgjengelig og samarbeide i tett samspill med medarbeidere
 • Ha medansvar for måloppnåelse innen personal, fag og økonomi
 • Utvikle tjenestetilbudet i tråd med overordnede målsettinger og planer, samt nasjonale retningslinjer og føringer
 • Veilede ansatte for kompetanseheving og personlig vekst innenfor alle fagområder som enheten skal ivareta
 • Personalansvar for en gruppe medarbeidere som du får veilede og utvikle i tråd med kommunens oppdrag, arbeidsgiverpolitikk og ledelsesplattform
 • Samarbeide med medarbeidere, foresatte og eksterne samarbeidspartnere, både i daglig drift og utviklingsprosjekter
 • Lede HMS- arbeid i samarbeid med enhetsleder, verneombud og tillitsvalgte

Kvalifikasjoner:

 • Førskolelærer-/barnehagelærerutdanning
 • Utdanning innen administrasjon og ledelse er ønskelig
 • Utdanning eller erfaring med veiledning er ønskelig
 • Ledererfaring med personaloppfølging er ønskelig
 • IKT-kompetanse / gode dataferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Erfaring eller kunnskap innenfor følgende områder kan bli vektlagt:

 • Relasjonskompetanse
 • Tema- og prosjektarbeid
 • HMS- arbeid og internkontrollsystemer
 • Psykisk helse og mobbeproblematikk
 • Fysisk læringsmiljø

Personlige egenskaper:

 • Være strukturert, systematisk og målrettet med vekt på involvering og beslutningsdyktighet
 • Jobbe selvstendig og i team og ha gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å kunne koordinere mange oppgaver samtidig og ha stor arbeidskapasitet 
 • Være lojal mot beslutninger og ha gode samarbeidsevner
 • Være økonomisk bevisst på enhetens ressurser
 • Jobbe for at hver medarbeider myndiggjøres og medvirker i enhetens utvikling
 • Ha evne til å utfordre åpent, tenke modig og handle kompetent
 • Jobbe for et godt og utviklende foreldresamarbeid i det daglige og via SU og FAU
 • Personen som skal ansettes skal utfylle dagens lederteam, derfor vil personlige egenskaper særlig bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til medansvar for å være med å utvikle kvalitet i barnehagetilbudet enheten gir
 • Mulighet til å bidra aktivt i utvikling av enhetens kvalitet og innhold.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler