Ledig stilling

Trondheim Kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for friskliv, læring og mestring har ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder fra 15. august 2022.

Enhet for friskliv, læring og mestring ble etablert som ny enhet i Trondheim kommune innen helse og velferd fra 1. januar 2022. Enheten består av ulike virksomhetsområder: friskliv og mestring, en koordinatorgruppe, dagrehabiliteringen, ressurssenter for demens og infosenteret for seniorer.

Enheten er by omfattende og har ca. 40 ansatte.

Enhetens avdelinger har ulike lokasjoner ved Olavsgården, Granåsen og i Erling Skakkes gt 

Enhetens samfunnsoppdrag er å gi helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tjenester og å være en arena for:

 • Informasjon, råd, veiledning , ulike kurs og lavterskeltilbud, hvor formålet er økt mestringsevne, flere gode leveår og å forebygge sosial isolasjon
 • Samarbeid med brukerorganisasjoner
 • Poliklinisk rehabilitering
 • Oppsøkende tjenester
 • Tilbud til mennesker som har behov for bistand til å mestre livet med helseutfordringer og/eller kronisk sykdom 
 • Tilbud til personer som har egenmotivasjon til å endre på sin livssituasjon og som fortsatt er i stand til å kunne oppsøke tjenestene selv 
 • Tverrfaglig samhandling for utvikling av nye tjenestetilbud

Avdelingslederen vi søker vil ha ansvar for tjenesteområdene friskliv og mestring og koordinatorgruppen, som er lokalisert i Granåsen idrettspark. Ansvarsområdet kan bli utvidet på sikt. Til sammen ca 15 årsverk.

Friskliv og mestring har ulike tilbud innen forebygging av livsstilsrelatert sykdom, samt tilbud til de med etablerte livsstilssykdommer. Friskliv og mestring jobber også for å fremme kunnskap og bidra til økt kompetanse blant ansatte i Trondheim kommune, våre samarbeidspartnere og kommunens innbyggere. Frisklivstilbudet består av helsesamtaler, veiledning og ulike kurs og gruppetilbud innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og søvn, samt ulike mestringskurs både for voksne, barn og unge. 
Koordinatorgruppen består per i dag av lærings- og mestringskoordinator, utviklingskoordinator og aktivitetskoordinator. Disse stillingene representerer ulike fagområder og har oppgaver både på tjenestenivå og systemnivå, innad i enheten og knyttet til samhandling.

Avdelingsleder vil også være del av et forpliktende samhandlingsnettverk med avdelingsledere fra ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten og psykisk helse og rus.

Arbeidsoppgaver:

Som avdelingsleder har du et delegert helhetlig lederansvar for fag, tjenestekvalitet, daglig drift og personal, samt medansvar knyttet til enhetens økonomi. Dette innebærer at du:

1. Har personalansvar:

 • Fokus på nærledelse for en gruppe medarbeidere i tråd med kommunens arbeidsgiverpolitikk og ledelsesplattform.
 • Bidra til at dine medarbeidere opplever et støttende lederskap, faglig utvikling og mestring i arbeidshverdagen.

2. Har fagansvar:

 • Fokus på medarbeiderskap i utvikling av tjenestene.
 • Bidra til at tjenesteutøvelse og -utvikling baseres på kunnskapsbasert praksis.
 • Bidra til brukermedvirkning i utvikling av tjenestene.
 • Samarbeider med andre for best mulig helhetlige tjenester, både internt i kommunen, og også med eksterne aktører

3. Er en del av enhetens lederteam:

 • Planlegge utvikling og drift i tett samarbeid med resten av lederteamet.
 • Delta aktivt i å nå målsettingene for enheten og eget ansvarsområde.
 • Ta medansvar for enhetens internkontrollsystem.
 • Delta aktivt i arbeidsmiljøutviklingen, og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. 
 • Økonomisk medansvar knyttet til eget ansvarsområde spesielt, og enhetens totale økonomi generelt.

Stillingen rapporterer til enhetsleder.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen helsefag
 • Krav om kompetanse innen frisklivs- og mestringsarbeid. Relevant videreutdanning vektlegges
 • Ledererfaring vektlegges. Formell lederutdanning eller annen relevant videreutdanning som kan bidra til å styrke lederteamets samlede kompetanse er en fordel.
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten og god organisasjonsforståelse. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og gode dataferdigheter er en forutsetning.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Evner å skape gode relasjoner
 • Trygg og inkluderende lederstil
 • Strukturert, systematisk og målrettet med vekt på involvering og beslutningsdyktighet
 • Initiativrik og i stand til å håndtere mange samtidige hendelser
 • Nytenkende og trygg i arbeidet med utvikling av tjenester som er bærekraftige
 • Godt humør og evne til omstilling

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Mulighet for å bidra i utviklingen av en nyetablert enhet
 • Arbeidsoppgaver hvor du får jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
 • Mulighet for å bidra i et innovativt samarbeid med andre enheter og samarbeidspartnere for å utvikle kvalitative og helhetlige tjenester
 • Samarbeid med forskningsmiljø og utdanningsinstitusjoner
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler