Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  03.02.2021
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372020
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Avdelingsleder 100% fast stilling i Fengselshelsetjenesten, Enhet Helsehus

Vi har ledig stilling som avdelingsleder i 100% fast stilling i Fengselshelsetjenesten, arbeidssted Halden Fengsel

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og har som målsetting å være kommunens kompetansesenter innenfor enhetens fagfelt. Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten og avdeling aktivitet og mestring (med blant annet fysioterapeuter, ergoterapeuter, hverdagsrehabilitering, syn- og hørsel kontakt, kreftkoordinator, frisklivssentral og hjelpemiddellageret).

Halden kommune tildeles et årlig tilskudd fra Helsedirektoratet, for å yte helsetjenester til innsatte i Halden fengsel. Dette kalles importmodellen og skal sikre helsepersonell en fri og uavhengig rolle som behandlere i fengsel. Kriminalomsorgen er den statlige etaten som har ansvaret for driften av Halden fengsel og de har døgnbemanning. Kriminalomsorgen er en stor samarbeidspartner og har mange ansatte med forskjellige arbeidsoppgaver. I den daglige driften av Halden fengsel, legges det vekt på aktivitet for innsatte. Innsatte i fengselet har tilbud om skole, arbeidsdrift, rusmestringsenhet og forskjellig programvirksomhet. Også andre offentlige og private aktører leverer forskjellige tjenester til innsatte.

Fengselshelsetjenesten disponerer en egen avdeling inne i Halden fengsel som kalles Helseavdelingen, sammen med spesialisthelsetjenesten Halden DPS og tannlegetjenester fra Viken fylke. I Fengselshelsetjenesten er det ansatt leger (0,75 årsverk), sykepleiere/spesialsykepleiere (6,6 årsverk), fagsykepleier (1,0 årsverk) og fysioterapeut (1,0 årsverk).

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

• Daglige drift med fag-, personal- og økonomiansvar for avdelingen.
• Lede, organisere og koordinere aktivitetene i avdelingen og påse at de er i samsvar med lover, forskrifter og kvalitetskriterier som regulerer tjenesten.
• Utøve helsefremmende og verdiskapende personalledelse.
• Fremme forslag ved tilsettinger innenfor vedtatt budsjett i avdelingen, gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp ansatte i forhold til IA- avtalen.
• Tilpasse og utvikle tjenestetilbudet til brukernes behov ift lov, regelverk og vedtatte standarder.
• Sikre internkontroll, kvalitetsutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i avdelingene.
• Turnusplanlegging og fraværsoppfølging i turnus.
• Avdelingsleder er en del av enhetsleders lederteam og skal bidra til helhetlig styring og utvikling av enheten for å ivareta kvalitet og brukermedvirkning basert på trygghet, verdighet og mestring.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

• Høgskoleutdanning på universitet eller høgskolenivå innenfor helsefaglig eller sosialfaglig utdanning.
• Formell lederutdanning er ønskelig og vil vektlegges.
• Erfaring fra ledelse, personalarbeid, økonomi og IT.
• God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.

Vi ønsker en leder som er:

• Faglig dyktig og engasjert i fagfeltet fengselshelse.
• Bevisst og reflektert i forhold til egen lederrolle og egen lederadferd, samt har en god forståelse av arbeidsgiverrollen.
• God på samarbeid.
• God på kommunikasjon.
• Innovativ, løsningsorientert og fleksibel.
• Selvstendig, strukturert og effektiv.
• Bevisst på viktigheten av å skape og ivareta et godt arbeidsmiljø.
• God til å motivere og engasjere.

Vi kan tilby:

• En engasjert ledergruppe som støtter, inspirerer og hjelper hverandre.
Dyktige kollegaer med høy faglig- og lederkompetanse.
• Tett oppfølging, støtte og bistand fra enhetsleder, fag- og kvalitetsrådgiver og andre støttefunksjoner i enheten.
• Lederutvikling- deltagelse i kommunedirektørens lederutviklingsprogram for ledere i kommunen.
• Tett samarbeid med fagsykepleier.
• Engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse og bred erfaring innen fagfeltet.
• Inkluderende og godt arbeidsmiljø.
• Stort fokus på kvalitetsforbedring og fagutvikling.
• Gode lønns-, forsikrings-, og pensjonsforhold.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
Tilsetting etter gjeldende lover og regler.
Tiltredelse snarest og etter nærmere avtale.
Dagtid med 37,5 timer arbeidsuke og fleksitidsordning

 Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktpersoner:

Solfrid Ramdal, Enhetsleder, mobil 90213596, solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Turid Nomel, Avdelingsleder, tlf. 69214680, turid.nomel@halden.kommmune.no