Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Autorisert sykepleier/ vernepleier 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Stillingene er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. 

Labo omfatter heldøgnstjenester med sykehjemsdrift, dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester, enhet for tildeling og koordinering og fysio- og ergoterapitjenester. Sykehjemstilbudet ved Labo består av 111 sykehjemsplasser fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 somatiske langtidsplasser og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser). Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg.  Labo er sertifisert som livsgledehjem. 

Avdeling 3 er en aktiv avdeling som har 36 plasser fordelt på fire bo-grupper.  28 korttidspasientene inkludert rullering og 2 KAD plasser er fordelt på tre bo-grupper  og en bo-gruppe har 8 langtidspasienter.  Vi ivaretar en sammensatt pasientgruppe, med tanke på alder, diagnoser og problemstillinger. Avdelingen har tett tverrfaglig samarbeid med lege, fysio- og ergoterapeuter, hjemmetjenesten og tildeling og har jevnlige tverrfaglige møter med disse.. Vi bruker tavlemetodikk som arbeidsverktøy.  Det er lege på avdelingen alle ukedager. Avdelingens mål er trygge pasientforløp, å opprettholde pasientens funksjonsnivå, slik at de kan mestre å bo hjemme lengst mulig, samt ivareta pasienter i livets sluttfase. 

Fakta om stillingene: 

Stillingen er pt. i Labo, avdeling 3 som primært er korttidsavdeling. 

Vi søker etter en engasjert og faglig dyktig sykepleier / vernepleier, med god evne til kommunikasjon og samhandling og som liker et høyt tempo og nye utfordringer. Du vil være en del av et tverrfaglig team med god kompetanse og som har fokus på fag, utvikling og et godt samarbeid. Stillingen medfører sykepleierfagligansvar for pasienter på avdelingen. Arbeidsoppgavene er varierte, med hovedfokus på å sikre et helhetlig, koordinert og sikkert pasientforløp, samt sørge for at pasienten opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt.

Pt. er stillingene i turnus med dag og aftenvakter og helgearbeid med ulik helgebelastning. Det kan også være muligheter for langvakter på helg. Vi har årsplanlegging/kalenderplaner i Labo. 
For å opprettholde kontakt med relevant fagmiljø kan den som blir ansatt få tilbud om samarbeid med avdelingen for psykisk helse og rus i kommunen ved å delta på aktuelle fagmøte og kompetansehevende tiltak

Arbeidsoppgaver:

På korttidsavdelingen tar sykepleier imot pasientene, følger opp behandling, kartlegger funksjonsnivå og jobber tverrfaglig for å nå pasientens mål. Andre konkrete arbeidsoppgaver er ansvar for mål- og tiltaksplaner, journalføring og å delta i pasientrettede møter. Gjennomføre legevisitt, tavlemøter og tverrfaglige møter. Det er også viktig å sikre god kontakt med, og oppfølging av pårørende.
 
Det utføres også mange forskjellige sykepleiefaglige prosedyrer.
Du vil ha arbeidsoppgaver slik som de andre sykepleierne på en korttidsavdeling, men veilede og være en ressursperson når vi har pasienter inneliggende som har behov for din kompetansen. Det vil da spesielt være behov for kompetanse innen miljøterapi og terapeutisk konflikthåndtering.
Stillingen innebærer også undervisning og veiledning av andre yrkesgrupper, kollegaer, pasienter, pårørende, studenter og elever. 
 
Som sykepleier hos oss jobber du etter gjeldende rutinebeskrivelser og prosedyrer i vårt kvalitetssystem, og tilstreber et høyt faglig nivå.
Vi krever faglig innsats og vi forventer at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god tilbakemeldingskultur. 
 
Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Autorisert sykepleier, alternativ autorisert vernepleier.
 • Politiattest påkrevd.

Ønskelige krav:

 • Videreutdanning i psykisk helse/ rus og avhengighet.
 • Erfaring med pasienter som har utfordringer innen rus og eller psykiatri.
 • Kunnskap om terapeutisk konflikthåndtering.
 • Kunnskap om miljøterapi.
 • Erfaring fra korttidsavdeling.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Ved eventuelle interne opprykk brukes det av søkermassen for å besette nye ledige stillinger.

Egenskaper:

 • Har gode samarbeidsevner og jobber selvstendig, tar ansvar og initiativ og finner kreative løsninger.
 • Er serviceinnstillt overfor våre brukere / pårørende.
 • Har evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet.
 • Er pålitelig og lojal overfor arbeidsgiver.
 • Jobber etter gjeldende rutinebeskrivelser og prosedyrer i vårt kvalitetssystem og tilstreber et høyt faglig nivå.
 • Tar i mot og gir veiledning og opplæring.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god tilbakemeldingskultur.

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.