Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Assisterende enhetsleder

Offentlig forvaltning

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern.  Avdelingen består av 5 enheter fordelt i Innlandet med virksomhet fordelt på Sanderud og Reinsvoll. Enhet for avrusning og Enhet for utredning er lokalisert på Sanderud. Enhet for korttid, Enhet for Familie og Enhet for Gravide er lokalisert på Reinsvoll.
Avdeling for TSB har spesialisthelsetjenesteansvar for pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse i befolkningen i Innlandet i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldende lovkrav.

Enhet for Gravide er en døgnenhet som har et regionalt ansvar for gravide pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse. Overordnet målsetning for vårt arbeid er å beskytte fosteret og den gravide kvinnen mot rusbruk i svangerskapet. Enheten har 10 plasser. Innleggelsesgrunnlaget er både frivillig behandling og innleggelse uten samtykke etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3. I vår enhet vil du møte pasienter med komplekse utfordringer og hjelpebehov. Vår tverrfaglig sammensatte personalgruppe jobber ut fra et helhetsperspektiv der det gis god rusbehandling, ivaretagelse av psykisk helse, svangerskapsomsorg og forberedelse til fødsel og barseltid. Vår behandling skal møte pasientenes komplekse utfordringer, medisinske, psykologiske og sosiale behov. Vi jobber tett sammen med innleggende instanser, barnevern og fødested. Mange av pasientene fortsetter behandlingen i Enhet for Familie etter fødsel.

Vi søker en assistereide enhetsleder med god fagkompetanse og interesse for feltet. Du bør være trygg og relasjonsorientert og være god til å få med deg folk. Som assisterende enhetsleder vil du ha ansvar for fag- og kvalitetsutvikling i tett samarbeid med enhetsleder. Du må ha evnen til å jobbe selvstendig samtidig som du er god til å samarbeide med andre. Ved å jobbe hos oss vil du få både krevende og spennende utfordringer. Jobben vil være en stor mulighet for faglig og personlig utvikling.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier.
 • Ønskelig med videreutdanning innen rus/psykisk helse.
 • Ønskelig med relevant ledererfaring.
 • Ønskelig med erfaring fra fagfeltet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og pasientgruppen.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • En fordel med kunnskap om relevant lovverk og spesielt lovverket som regulerer innleggelser etter Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Ha gode evner til samarbeid og relasjonsbygging.
 • Helhetstenkende, handlekraftig og utfører planer med engasjement og utholdenhet.
 • Evne til å håndtere stor arbeidsmengde.
 • Strukturert og med en systematisk tilnærming til oppgaver.
 • Være endringsvillig og fleksibel med evne til å takle ikke planlagte hendelser og arbeidsoppgaver.
 • Ha et godt humør og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning.
 • Kunne lede og delegere arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr:

 • En jobb med mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • En spennende, utfordrende og meningsfull stilling hvor du er med på å videreutvikle et godt faglig tjenestetilbud.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • En tverrfaglig sammensatt personalgruppe som består av engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Et høyt faglig nivå.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Pensjonsordning i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.