Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ass. enhetsleder, FACT- team, Sør-Østerdal

Offentlig forvaltning

Vil du være med å lede og videreutvikle noe nytt sammen med andre, på tvers av kommunegrenser og
forvaltningsnivåer? Har du et brennende engasjement for mennesker med sammensatte utfordringer? Da kan denne stillingen virkelig være noe for deg!

 Stillingen omfatter det å være både assisterende enhetsleder og Teamkoordinator. Den vil inneha faglig og operativt ansvar for videre oppbygging, drift og utvikling av FACT-teamet. Det vil være noe direkte klinisk arbeid i stillingen.
FACT Sør-Østerdal er et tverrfaglig samhandlingsteam bestående av ansatte fra kommunene Elverum, Trysil og Åmot, NAV Innlandet og DPS Elverum-Hamar. Teamet har vært i drift siden august 2022 og vil etter etablering bestå av til sammen 10 årsverk, med kapasitet til å gi oppfølging til inntil 50 brukere/pasienter.
FACT-teamet opprettes som et prosjekt (3 år) med mål om videreføring og varig drift. Stillingen er imidlertid fast under DPS Elverum Hamar. Teamet er administrativt organisert i DPS Elverum-Hamar og lokalisert i Elverum.
Teamet skal jobbe etter FACT-modellen (fleksibelt aktivt oppsøkende lokalbasert behandling). Modellen gir langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk, omfattende tilleggsproblemer, lavt funksjonsnivå og der vanlige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Teamets arbeidsform kjennetegnes av ambulant virksomhet.
Teamet vil bestå av teamkoordinator, overlege, psykolog, sekretær, helse- og sosialfaglig ansatte (case managere), person med egen brukererfaring og jobbspesialist.
FACT-teamet vil samarbeide nært med øvrige enheter i DPS, andre avdelinger i psykisk
helsevern/TSB, kommunal helse- og omsorgstjeneste, NAV, fastleger samt andre aktuelle samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver:

 •  Videreetablere og - utvikle teamet, i samarbeid med kommunene Elverum, Åmot og Trysil samt DPS Elverum-Hamar
 •  Delegert faglig ansvar, samt ansvar for den daglige driften, herunder koordinere og delta aktivt i daglig arbeid.
 • Bidra til at modellen og arbeidsmetodikk forankres hos de ansatte, eiere og samarbeidspartnere.
 •  Planlegge, evaluere og rapportere til enhetsleder, driftsråd og styringsgruppe.
 •  Lede teamets møter med god struktur og faglig refleksjon.
 •  Vurdere henvisninger i inntaksteam.
 •  Ha et overordnet ansvar for fordeling av pasienter i teamet og mellom kommunene.
 •  Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 •  Bidra til å sikre samarbeid internt og eksternt herunder å etablere avtaler der dette er nødvendig.
 •  Ivareta dokumentasjon i henhold til journalforskriften.
 •  Klinisk arbeid med brukergruppen.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanningskrav: Minimum 3-årig høyskole/universitet, med relevant videreutdanning
 • Utdanningsretning: Helse/sosial/psykologfaglig.
 • Må ha/(raskt) tilegne seg kunnskap om FACT-modellen    
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten og god kunnskap om begge tjenesteområdene
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppen.
 • Søkere må ha førerkort.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Må ha ledererfaring, gjerne fra komplekse bruker-/pasientgrupper og ambulant arbeid
 • Kjennskap til DIPS er en fordel
 • Erfaring fra prosjektarbeid i praksis er ønskelig  

Personlige egenskaper:

 • Har gode lederegenskaper
 • En teambygger med gode relasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Liker utfordringer og utviklingsarbeid.
 • Er fleksibel, effektiv og kan jobbe under press
 • Er ansvarsbevisst og jobber strukturert.
 • Er engasjert og kan motivere.
 • Er målbevisst og har gjennomføringsevne.
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Kommuniserer tydelig
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Personlig egnethet opp mot teamet og oppgavene vil bli vektlagt
 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å videreutvikle en nyetablert tjeneste.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer.
 • Deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT-modellen.
 • Deltagelse i ledernettverk for FACT-team i Innlandet.
 • Deltagelse på interne og eksterne kurs innen fagfeltet.  
 • God oppfølging fra enhetsleder, avdelingssjef, driftsråd samt styringsgruppe
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
   
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.