Ledig stilling

Vestnes kommune

Arbeidsleiar / oppsynsmann

Offentlig forvaltning

Stillingstype
Vi har ei nyoppretta ledig 100 % fast stilling som arbeidsleiar/oppsynsmann ved Tekniske tenester.

Om Tekniske tenester
Tekniske tenester har ansvar for arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, landbruks- /miljø- /vilt- og skogsaker, drift, forvaltning og nyanlegg av kommunale vegar, grøntområder og
avløpsanlegg/avløpsrensing, utbygging av bustadfelt og næringsområder, oppmåling, GIS
adressering, brann feiing og tilsyn.

Arbeidsoppgåver
Den som blir tilsett må pårekne varierte arbeidsoppgåver.
Stillinga inngår i teamet av fagarbeidarar ved uteseksjonen vår, og vil få ansvar for å koordinere og følgje opp arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale vegar, parkanlegg og avløpsanlegg. Likeeins delta i oppfølging av investeringsprosjekt og eksterne kontraktørar innafor dei same fagområde. Det må påreknast å delta i vedlikehald av kommunale maskiner / utstyr, og delta i evt. vaktordning.
Arbeidsleiaren/oppsynsmannen skal arbeide i nært samarbeid med ingeniørane for dei aktuelle fagområda.

Kvalifikasjonar
- Vi søker primært nokon med Teknisk fagskule eller anna relevant utdanning innafor fagområdet.
- Relevant erfaring frå anleggsvirksomheit er ønskeleg.
- Søkarar må beherske norsk munnleg og skriftleg
- Det er ønskjeleg med sertifikat for lastebil, maskinførarbevis og ADK-sertifikat
- Det er også ønskeleg med erfaring i bruk WEB-basert FDV-system

Personlege eigenskapar
- Engasjert i det aktuelle fagområdet
- Gode samarbeidsevner
- Vere strukturert og nøyaktig
- Kunne jobbe sjølvstendig og ha god kapasitet
- Vere serviceinnstilt og ha god dialog med innbyggarar og andre
- Personleg eignaheit vil bli lagt vekt på

Vi tilbyr
- Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer
- Ein kommune som er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid
- Løn etter gjeldande tariffavtale og kvalifikasjonar
- Tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk
- God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Prøvetida er 6 månadar i faste stillingar

Referansar
Oppgi referansar

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tek deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer CVen din i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.

Søkjarlista kan bli offentleggjort.