5 senior IT-arkitekter

Stavanger Kommune

Vil du bidra til en bedre hverdag med smarte løsninger og effektive tjenester for Stavanger kommunes innbyggere og ansatte?

Digitalisering er et satsingsområde i kommunen, og både vår politiske og administrative ledelse har ambisjoner om at kommunen skal være i front i dette arbeidet som er så viktig for å utvikle kommunale tjenester for fremtiden. 

Stavanger kommune søker stadig forbedring/effektivisering av tjenestene gjennom feks integrasjoner, automatisering, robotisering og ikke minst etablering av datasjø. Kommunen forvalter store mengder data som vi ved hjelp av datasjøen kan sette sammen på nye vis, og analysere og forbedre beslutningsgrunnlag og tjenester ytterligere. Datasjøen brukes også i arbeidet med å publisere aktuelle data for innbyggere og næringsliv. Målet er at innbyggere gjennom tilgang på nye data kan få gode idéer og på sikt skape nye arbeidsplasser.  

De 5 arkitektstillingene er plassert i IT-avdelingen som har følgende hovedoppgaver:

 • Rådgiving til kommunens ledelse og fagavdelinger i IT-relaterte spørsmål.
 • Deltakelse i prosjekter ved innføring av nye IT-systemer.
 • Drift, vedlikehold og videreutvikling av infrastruktur og fagsystemer for kommunens ansatte.
 • Systemutvikling, koding, integrasjonsarbeid, IKT-sikkerhet og personvern. 

I IT-avdelingen jobber vi på tvers av egen avdeling og kommune, men vi samarbeider også med andre kommuner - enkeltvis og gjennom deltakelse i IKT-samarbeid som nyetablerte DigiRogaland. Vi deltar også i nasjonale prosjekter hvor vi jobber for gode felles løsninger for hele kommune-Norge.  

Behovet for IT-bistand i kommunens tjenesteområder er stadig økende. Den teknologiske utviklingen går raskt og for tiden skjer det særlig mye innenfor Helse og velferd. Men parallelt må vi også gjøre forbedringer internt hos oss selv for å sikre fremtidsrettet og profesjonell IT-drift av kommunen.

Vi ønsker derfor å supplere fagmiljøet vårt med ytterligere fem arkitekter. Vi trenger deg som er engasjert, fremtidsrettet, har solid IT-bakgrunn og er flink til å samarbeide med andre.

Arbeidsoppgaver:

Vi har følgende 5 spennende stillinger, oppgi i søknaden hvilke(n) du søker:

1. To IT arkitekter Digital helse - nasjonalt fokus (Felles kommunal journal - tidligere Akson)

 • Du vil være kommunens representant i det nasjonale prosjektet Felles kommunal journal (FKJ) som skal utvikle felles journalløsning og knytte Helse-Norge bedre sammen
 • Du skal sikre at kommunenes behov blir ivaretatt i FKJ-prosjektet
 • Du skal bistå i forankring og behandling av politiske og administrative saker i kommunen som angår FKJ
 • Du skal ha en sentral rolle ved innføring av en felles kommunal journalløsning i kommunen og eventuelt i regionen
 • Du skal bistå i planlagte og pågående e-helse prosjekter i kommunen
 • Du skal delta i konkrete prosjektoppgaver som f. eks. funksjonalitets beskrivelse, kartlegging av brukerbehov lokalt og gjennomføringsstrategi for kommunen
 • Du skal bistå IT avdelingen med andre IT-relaterte oppgaver ved behov

2. IT arkitekt Digital helse - intern fokus

 • Du skal bistå i planlagte og pågående e-helse prosjekter i kommunen 
 • Du skal drive rådgivning primært innen fagområdet Helse og velferd
 • Du skal delta i produkt- og tjenesteutvikling samt tilpasning av E-helse løsninger
 • Du skal opparbeide oversikt og videreutvikle systemarkitektur for Helse og velferd
 • Du skal bistå IT avdelingen med andre IT-relaterte oppgaver ved behov

3. Informasjonsforvalter / Arkitekt

 • Du skal være sentral i kommunens forvalting av data
 • Du skal kunne delta i datamodellering, integrasjonsplanlegging og optimalisering
 • Du skal være sentral i innføring av verktøy for oversikt og forvaltning av våre data
 • Du skal være rådgiver innen dataforvaltning knyttet til blant annet masterdata, datasjø, åpne data og fagsystemer
 • Du skal bistå i produkt- og tjenesteutvikling og tilpasning av løsninger
 • Du skal bistå IT avdelingen med andre IT-relaterte oppgaver ved behov

4. Seniorrådgiver arkitektur

 • Du skal delta i innovasjons- og forbedringsarbeid i kommunens tjenesteområder
 • Du skal delta i, eventuelt lede, interne forbedrings-/effektiviseringsprosjekter i IT-avdelingen
 • Du skal bistå i produkt- og tjenesteutvikling
 • Du skal være rådgiver i prosessarbeid og valg av IT-løsninger
 • Du skal skrive saker som skal behandles politisk eller administrativt i kommunen
 • Du skal bistå IT avdelingen med andre IT-relaterte oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner:

Alle fem stillingene

 • Høyskole/universitetsutdanning (minimum 3 år) primært innen IT.
 • Du må ha solid IT-kompetanse. I det ligger det at du har innsikt i IT arkitektur og infrastruktur, integrasjoner og informasjonsmodeller. 
 • Relevant arbeidsfaring innenfor ett eller flere av fagområdene informasjonsarkitektur, løsningsarkitektur, personvern og sikkerhet, integrasjon 
 • Erfaring med prosjektarbeid og -metodikk
 • Fordel med kjennskap til krav til personvern (GDPR) og informasjonssikkerhet
 • Du må ha god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C2. Dette gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål

1. og 2 : IT arkitekt Digital helse - nasjonalt og intern fokus

 • Fordel med god kjennskap til helse- og omsorgssektoren
 • Fordel med kjennskap til elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ), IT plattformer, digitale økosystem, e-helse leverandørmarkedet 

  3. Informasjonsforvalter / Arkitekt

  • God kunnskap om system- og datamodellarbeid
  • Må ha kjennskap til databaser, datavarehus, APIer
  • Fordel med kjennskap til Azure, C-kan, data.norge.no
  • Fordel med kjennskap til OpenID Connect

  4. Seniorrådgiver arkitektur

  • Du bør ha ledererfaring eller god kunnskap om prosjektledelse
  • Du må ha god skriftlig fremstillingsevne
  • Fordel om du har erfaring med prosessforbedring

  Personlige egenskaper:

  • Du jobber systematisk og har god gjennomføringsevne. Du motiverer andre, finner løsninger og får resultater. Det betyr at du evner å finne de beste verktøy og fremgangsmåter for ulike utfordringer.
  • Du tar ansvar, er tydelig og ryddig i din kommunikasjon og skaper gode relasjoner og samarbeider godt med andre også tvers av fagområder.
  • Du er kvalitetsbevisst og har høy fokus på sikkerhet.
  • Du er serviceinnstilt og liker å ha dialog med kunder og sluttbrukere.
  • Du lærer raskt nye ting og ønsker å bli virkelig god i det du driver med.

  Vi tilbyr:

  • Et faglig sterkt, bredt sammensatt og godt arbeidsmiljø bestående av 64 ansatte inkludert lærlinger.
  • Spennende og utfordrende oppgaver i en kommune som ligger langt fremme i bruken av ny teknologi.
  • Gode muligheter for faglig utvikling.
  • Store muligheter for å påvirke IT-utviklingen i kommunen.
  • Arbeidsplass i Stavanger sentrum med nærhet til gode kollektivmuligheter.
  • Fleksibel arbeidstid.
  • Hjem-Jobb-Hjem ordning.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
  • Stillingskode: 853000 Rådgiver/853001 Seniorrådgiver og lønn etter avtale.