Detaljer


100 % stilling som enhetsleder ved Labo avdeling 4

 Arbeidssted: 

Labo er et flott og moderne helsebygg som ble tatt i bruk i 2020 og har 111 sykehjemsplasser.

Labo rommer også dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, kafe og lokaler for hjemmetjenesten, tildelingsenheten og fysio- og ergoterapitjenesten.

Sykehjemstilbudet ved Labo består av 111 sykehjemsplasser fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 langtidsplasser for somatikk og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser). Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg. Labo er sertifisert som livsgledehjem.

Fakta om stillingen: 

Vil du være en del av vårt utviklingsorienterte lederkollegie?

Ligger ditt hjerte i eldreomsorgen, og med et brennende engasjement til å skape gode relasjoner til dine medarbeidere. Er du utviklingsorientert og trives med å jobbe med spennende endringsprosesser?

Da er du den vi leter etter.

Vi har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder ved Labo avd. 4 med 26 langtidsplasser.  

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

 • Enhetsleder inngår i kommunalsjefens ledergruppe og rapporterer direkte til ass. kommunalsjef

 • Enhetsleder skal utøve ledelse i tråd med kommunens og sektorens verdigrunnlag, strategiske planer og gjeldende lover og forskrifter, samt øvrige styrende dokumenter.
 • Enhetsleder skal, på bakgrunn av handlingsprogram og virksomhetsplaner, sikre at aktiviteter i tjenesteområdet samsvarer med gjeldende overordnede handlingsplaner og føringer.
 • Enhetsleder deltar i utvikling av mål og strategier og øvrig relevant planarbeid i sektoren, og vil til enhver tid være tildelt ansvar for ulike utviklingsoppgaver-/prosjekter.
 • Enhetsleder har helhetlig utviklingsansvar for egen enhet, samt medvirkningsansvar for utvikling av sektorens tjenester og implementering av kommunens vedtatte strategier.
 • Enhetsleder er delegert helhetlig ansvar for fag, personal, økonomi og kommunikasjon innenfor eget tjenesteområde.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning
 • Relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Flere års relevant arbeidserfaring fra fagområdet
 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne

Ønskelig med:

 • Forståelse for rammebetingelsene som en offentlig leder må forholde seg til
 • God forståelse for lederrollen i et politisk/administrativt system
 • God systemisk forståelse og kompetanse
 • God økonomiforståelse
 • Relevant erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid med dokumenterte resultater
 • Erfaring fra partssamarbeid og god forståelse for tillitsvalgtsrollen i kommunal sektor
 • Relevant HR og HMS-kompetanse

 

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Egenskaper:

 • Tillitsskapende og med høy integritet

 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Tydelig og evner å sette retning, strategiske evner
 • Evner å motivere gjennom å skape engasjement og eierskap
 • Er handlekraftig, proaktiv og nytenkende
 • Fleksibel og endringsorientert
 • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samhandlingsevner
 • Gjennomslagskraft og dokumentert gjennomføringsevne
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • En tjeneste i endring med spennende utfordringer
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.