100% stilling som assisterende enhetsleder i Tilrettelagte tjenester

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Arbeidssted: 

Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde bestående av fire enheter. Boligene gir døgnkontinuerlige tjenester til brukere med omfattende bistandsbehov. Beboerne bor i egne leiligheter, og tjenestene yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål.

Tilrettelagte tjenester ivaretar et mangfold av arbeidsoppgaver og tilrettelegging for at den enkelte bruker skal kunne mestre hverdagslivet. Tjenesteområdet yter tjenester til barn, unge og voksne personer med funksjonsnedsettelser. Målrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gis i tilknytning til brukers bolig og/eller aktivitetstilbud. Foruten boligoppfølgingstjenester, er avlastningsordninger, ambulante tjenester, råd og veiledning en viktig del av det samlede tjenestetilbudet.

Nerbo er en døgnbemannet bolig med 11 leiligheter.

Fakta om stillingen: 

Vil du være en viktig premissgiver for tjenestetilbudet, og med et brennende engasjement til å skape gode relasjoner til dine kollegaer? Er du utviklingsorientert og trives med å jobbe med spennende endringsprosesser?

Da er du den vi leter etter.

Vi har ledig 100 % fast stilling som assisterende enhetsleder i Tilrettelagte tjenester avdeling 4 Nerbo.

Arbeidsoppgaver:

 • Fokus for stillingen er daglig drift og delegert faglig ansvar for tjenestetilbudet, og stillingen er tillagt stedfortrederansvar for enhetsleder.
 • Bidra til at brukerperspektivet og brukermedvirkning blir ivaretatt innenfor enheten.
 • Koordinere og ha særskilt ansvar for opplæring og oppfølging av studenter og nytilsatte i enheten.
 • Rådgiving og veiledning av personalet i enheten i forhold til helsefaglige spørsmål hos tjenestemottakere.
 • Helsefaglig ansvar for pasienter/brukere i samarbeid med kolleger.
 • Tilse av mål- og tiltaksplaner blir utarbeidet.
 • Delta i ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter.
 • Utføre funksjonskartlegginger, journalføring og Iplosregistrering.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere faglige tiltak. Herunder ansvar for utarbeidelse av vedtak om bruk av tvang og makt ift helse- og omsorgstjenestelovens kap.9 og pasient- og brukerrettighetslovens kap 4A.
 • Utøve helsehjelp og bistand etter gjeldende tiltak, faglig kompetanse og etiske retningslinjer.
 • Ha medansvar for legemiddelhåndtering, herunder bestilling og utdeling av medisiner til brukere på egen avdeling. 
 • Det kan bli endringer i stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis autorisasjon som vernepleier
 • Relevant arbeidserfaring fra målrettet miljøarbeid
 • Bred realkompetanse
 • Spesialkompetanse innenfor aktuelle fagfelt
 • Erfaring fra ledelse
 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne
 • Ønskelig med:
 • Tillitsskapende og med høy integritet
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Forståelse for rammebetingelsene som offentlig ansatte må forholde seg til
 • Samarbeidsevne
 • Omstillingsevne og fleksibilitet
 • Forståelse for rammebetingelsene som en offentlig leder må forholde seg til

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • En tjeneste i endring med spennende utfordringer
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.