Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vil du være med å skaffe kritisk ny kunnskap for håndteringen av covid-19?

Er du interessert i å utvikle og gjennomføre analyser som skal bidra til å dekke akutte kunnskapsbehov og sikre pålitelig kunnskap for rådgiving, pasientbehandling og sentrale beslutninger i håndteringen av covid-19 epidemien i Norge?
 
Folkehelseinstituttet (FHI) har ledig tre midlertidige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver. Det er ønskelig med tiltredelse så fort som mulig og ut 2021, med mulighet for forlengelse. Vi ønsker søkere som har solid kompetanse i kvantitative studiedesign og analysestrategier, og som er motivert for å anvende disse ferdighetene til å gjennomføre forskningsbaserte analyser for håndteringen av covid-19-epidemien.

Stillingene vil bidra til arbeidet i Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 ("Kunnskapsprogrammet") som er etablert på oppdrag fra regjeringen, og har som mål å møte de umiddelbare kunnskapsbehovene til befolkning, myndigheter og ulike samfunnssektorer.

For å møte kunnskapsbehovene har "Kunnskapsprogrammet" etablert flere faglige satsinger, og de ledige stillingene skal bidra med leveranser til disse.
Hovedoppgaven for stillingene er å utvikle og utføre kritiske, forskningsbaserte analyser for håndteringen av covid-19-epidemien i Norge. Arbeidet innebærer å utvikle, planlegge, tilrettelegge og gjennomføre analyser i tett samarbeid med alle instituttets områder og med utbruddsgruppen i FHI som står for den operative håndteringen av pandemien. Analysene vil utgjøre en viktig del av fagsatsingene, og forskningsprosjekter og aktuelle problemstillinger vil kunne handle om hvordan smitten sprer seg i ulike situasjoner og mellom ulike grupper, om risikofaktorer for alvorlig sykdom og død, om effekten og konsekvensene av ulike tiltak, og om etterlevelsen av myndighetenes råd. Datakilder som vil brukes, er blant annet beredskapsregisteret BeredtC19, andre helseregistre, data fra smittesporing og helseundersøkelser. 

Hver stilling vil fortrinnsvis bli organisatorisk plassert i hvert sitt område avhengig av interesse og kompetanseprofil. 

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle, planlegge, tilrettelegge og gjennomføre forskningsbaserte analyser knyttet til covid-19 i samarbeid med den operative utbruddsledelsen og en rekke fagmiljø ved FHI
 • Utføre anvendte analyser av data av ulik kompleksitet, med bruk av egnede kvantitative metoder
 • Bidra til leveranser fra fagsatsinger og andre prioriterte forskningsprosjekter
 • Bidra til vitenskapelige publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrift
 • Klargjøre og koble store og komplekse, ustrukturerte, administrative data fra helseregistre og andre datakilder (i minst to av tre stillinger)
Kvalifikasjoner
 • Samfunnsvitenskapelig, statistisk/matematisk og/eller helsefaglig/medisinsk utdanning på mastergradsnivå, eller høyere
 • Gode kunnskaper i kvantitative metoder og statistikk
 • Erfaring med ett eller flere av vanlige kvantitative studiedesign (longitudinelle studier som kohortstudier, kasus-kontroll studier, kvasi-eksperimentelle studier og/eller RCT) og analysestrategier for disse
 • Beherske statistikkprogrammet R og/eller STATA på et høyt nivå
 • Erfaring med kobling av store, ustrukturerte, administrative, komplekse data fra ulike registre/kilder for kvantitative analyser er en forutsetning for to av de tre stillingene
 • Erfaring med selvstendig arbeid med programmering og komplekse koder for tilrettelegging av data, med tilstrekkelig forenkling og dokumentasjon for gjenbruk er en fordel
 • Erfaring med gjennomføring og publisering av kvantitative analyser i vitenskapelige tidsskrifter er en fordel
 • God skriftlig og muntlig på enten norsk (evt. skandinavisk språk) eller engelsk 
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig, utvise fleksibilitet og tilegne seg nødvendige kompetanse under høyt arbeidspress
 • Resultatorientert og målrettet, med fokus på raske leveranser av høy kvalitet
 • Evne til å forenkle og formidle kompliserte koder, metoder og statistiske analyser for opplæring og dokumentasjon
 • God forståelse og respekt for betydningen av datasikkerhet og personvern i arbeid med ulike typer datasett
 • Høy motivasjon for dataforvaltning, analyser, forskning og stor arbeidskapasitet
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon med medarbeidere fra ulike disipliner
Vi tilbyr
 • Mulighet til å bidra til forskning for bedre helse og helsetjenester i Norge og globalt
 • En allsidig og utviklende jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver, med lønn etter avtale iht. statlig lønnsregulativ, og avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode velferdsordninger (eks trening i arbeidstiden)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse