Vil du lede vår satsning på forskning innen smittevern? Folkehelseinstituttet søker fagdirektør forskning

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Folkehelseinstituttet ønsker å styrke forskning innen smittevern. Vi søker deg som både vil drive fram egne prosjekter og løfte forskningen på hele smittevernfeltet i instituttet.

Hvordan skal vi forebygge og håndtere fremtidige pandemier og epidemier? Hvordan skal vi håndtere økende antibiotikaresistens? Hvordan skal vi redusere helseskade  fra smittsomme sykdommer og andre biologiske faktorer i miljøet? Og hvordan kan vi utvikle forskning i et Én-helse perspektiv og bedre forstå sammenhenger mellom smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer? Det er blant spørsmålene instituttet skal bidra til å besvare. Stillingen gir en mulighet til å arbeide med store folkehelsespørsmål både nasjonalt og globalt.

Fagdirektøren vil ha overordnet ansvar for forskning ved område for smittevern, det største av fem områder i Folkehelseinstituttet. Dette området har nasjonalt ansvar for beredskap, overvåking og rådgiving om smittevern, samt for de nasjonale vaksinasjonsprogrammene og en rekke referansefunksjoner innen virologi og bakteriologi. Området har stått i sentrum for håndteringen av covid-19-pandemien. Forskningsaktivitetene er omfattende og inkluderer blant annet epidemiologi, matematisk modellering og laboratoriebaserte studier. Antibiotikaresistens, genomikk, immunologi, modellering innen infeksjonsepidemiologi, bruk og effekt av vaksiner, samt effekt av smitteverntiltak er sentrale tema hvor området har forskningsaktivitet. Området har betydelige laboratoriefasiliteter som laboratorier med inneslutningsnivå 3, in-house helgenomsekvenseringsplattform og massecytometri-plattform (CyTof).  Vi har en rekke pågående forskningsprosjekter, finansiert av blant annet EU (HERA, ECDC og EDCTP), Norges forskningsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, med mer. Vi planlegger ytterligere styrking av forskningsinnsatsen i årene som kommer, i tråd med områdets og instituttets strategi. Fagdirektøren vil få ansvar for å hente ut enda mer av potensialet i instituttets unike kombinasjon av fagmiljø, forskning, operative oppgaver, og tilgang til data og laboratoriefasiliteter.

Fagdirektøren vil inngå i områdeledelsen og skal bidra til økt innsats innen forskning, være pådriver for søknader om ekstern finansiering og støtte opp om etablering av nye prosjekter som understøtter strategiske mål. Fagdirektøren skal også jobbe med relevante faggrupper på tvers av instituttet for å samle og løfte smittevernfeltet. Utvikling av nasjonalt og internasjonalt samarbeid er en viktig del av jobben. Fagdirektøren har mulighet til å drive egen forskning som en betydelig del av stillingen, og har samtidig ansvar for å initiere og lede større, strategiske forskningssatsninger ved området.

Endring i oppgaver over tid må påregnes. Fagdirektøren inngår i ledelsen av området og rapporterer til områdedirektøren. Arbeidssted for stillingen er Oslo.

    

Arbeidsoppgaver:

 • Identifisere, initiere og lede større satsninger innen forskning og innovasjon
 • Motivere og samle ulike miljøer med aktuell kompetanse til felles satsninger
 • Identifisere satsningsområder for forskning og innovasjon og bidra til økt ekstern finansiering
 • Drive fram egen forskning av høy kvalitet innenfor områdets forskningsprofil
 • Delta i områdeledelsen og bidra til en helhetlig ledelse av området sammen med områdedirektør og øvrig ledergruppe
 • Bidra til at forskning og innovasjon understøtter områdets øvrige leveranser og realisering av områdets og instituttets strategi
 • Bidra til god internkontroll og oversikt over forskning ved området og ved instituttet
 • Fremme samarbeid og bygge forskningsnettverk internt på instituttet, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad innen relevant fagfelt for stillingen, fortrinnsvis innen helsefag, naturvitenskap eller samfunnsvitenskap
 • Forskningserfaring innen relevante fagområder
 • Erfaring med forskningsledelse og søknader om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt
 • Bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å se hvilke forskningsspørsmål som vil ha relevans for praksis, samt å lytte til og inkorporere tilbakemeldinger fra ulike brukermedvirkningsfora
 • Evne til å analysere komplekse sammenhenger på tvers av sektorer, og til å formidle forskningsfunn til personer utenfor forskningsmiljøet
 • Det er nødvendig å kunne forstå betydningen av forskning i samfunnsdebatten, samt vilje og evne til å jobbe godt sammen med fagpersoner fra andre disipliner og miljøer 

Personlige egenskaper:

 • Visjonær og strategisk
 • God til å kommunisere og samarbeide
 • Trygg og tydelig i lederrollen med evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Engasjement for forskning som bidrag til bedre helse og helsetjenester, både i Norge og globalt
 • Fleksibel, løsningsorientert og stor gjennomføringskraft
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som fagdirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid