Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvam Herad i Brønnøysund

Vikarar til barnehagane i Kvam - Oppveksteininga

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me treng fleire tilsette i barnehagane våre frå snarast.

Me har 6 flotte barnehagar med mange dyktige tilsette som bidreg med høg kompetanse og god kvalitet. For å kunna tilby gode barnehagar ynskjer me tilsette som er gode på å sjå og møta barn. No har me behov for fleire vikarar i ulike stillingar fram til sommaren 2023 og treng deg med oss på laget.

Arbeidsoppgåver

 • Medansvar for å skapa ein god barnehagekvardag for både det enkelte barn og grupper
 • Levera god kvalitet i relasjonar med barn og foreldre
 • Vera ein trygg vaksen
 • Tilretteleggja for leik og læring
 • Delta i å skapa kvalitet i rutinesituasjonar
 • Delta i å utvikla barnehagen
 • Bidra til godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre
 • Bidra til å ivareta helse-miljø og sikkerheit i barnehagen

Kvalifikasjonar

 • Barne, og ungdomsarbeidar, men er også interessert i deg som har anna utdanning eller yrkeserfaring og ynskjer å arbeida i barnehage
 • Erfaring frå arbeid i barnehage er ein fordel
 • Gode norskkunnskapar
 • Bestått A2 i skriftleg framstilling og B1 i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon
 • Ved nytilsetjing vert det stilt krav om politiattest av ny dato. Denne skal ikkje leverast med søknaden

Personlege eigenskapar

 • Påliteleg, omsorgsfull og engasjert
 • Du har godt humør og positiv innstilling
 • Deg som er leiken og evnar å inspirera barn
 • Møter barn, kollega og føresette med respekt
 • Er fleksibel og løysingsorientert
 • Eit barnesyn som seier: "Barn gjer så godt dei kan"

Me tilbyr

 • Spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppggåver
 • Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Tilsetjing på vanlege vilkår for kommunale arbeidstakarar

Generell informasjon:

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkninga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad ynskjer å inkludera og leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne. I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.