Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvam Herad i Brønnøysund

Vernepleiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig årsvikariat for vernepleiar/sjukepleiar frå mars 2024, med moglegheit for forlenging.

 • Stillinga er knytt til Kalhagen bufellesskap og ambulante tenester i Norheimsund, som gjev tenester til mennesker med utviklingshemming
 • Me vil gje gode tenester med fokus på målretta miljøarbeid og ynskjer å legga til rette for trivsel og utvikling i eigen bustad.
 • Arbeidstidsordninga vår er todelt turnus med tidlegvakt/seinvakt og arbeid kvar 3.helg.

Arbeidsoppgåver

 • Oppfølging av brukar sitt behov for hjelp og omsorg
 • I tillegg til pleie er ein del av arbeidet administrative oppgåver som t.d protokollføring etter helse og omsorgstenestelova kap. 9, kartlegging og arbeid med indivduell plan
 • Samarbeid med interne og eksterne støtteapparat
 • Legemiddelhandtering med til dømes dosering, medikamentadministrering og ansvar for medisinrom
 • Kartlegging

Kvalifikasjonar

 • Me ynskjer oss ein medarbeidar med god fagkompetanse og eit sterkt engasjement, med fokus på miljøarbeid
 • Autorisert vernepleiar/sjukepleiar
 • Det er ynskjeleg med relevant erfaring frå brukargruppa
 • Førarkort klasse B
 • Vera ein solid fagperson som bidreg til utviklinga av eit godt arbeids- og fagmiljø
 • God kjennskap til lovverket i helse og omsorgstenestelova kap. 9.
 • Gode norskkunnskapar skriftleg og munnleg
Alle som yter tenester etter helse og omsorgstenestelova skal levera politiattest før tiltreding, jf. helse og omsorgstjenestelova § 5-4 og helsepersonellova § 20a.

Personlege eigenskapar

 • Solid fagleg forankring og god gjennomføringsevne
 • Evne til både sjølvstendig arbeid og i team
 • Lojal mot avgjerder som vert tatt i arbeidsgruppa
 • har gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Spanande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Eit godt og inkluderande fagmiljø med vekt på utvikling
 • Tid til fagleg refleksjon og rettleiing
 • Leiarar som ser heilskap
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
 • Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår

Generell informasjon

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

Kvam herad ønskjer å inkludera og leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.