Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvam Herad i Brønnøysund

Utekontakt Familiesenter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me søkjer engasjert og fleksibel medarbeidar som er glad i å jobba med barn og unge, til 50 % stilling i utekontakten.

Utekontakten er ei oppsøkjande teneste retta mot ungdom i alderen 13-20 år. Tenesta har særskilt fokus på ungdom som står i risiko for utanforskap. Utekontakten har god oversikt over utvikling og trendar i ungdomsmiljøet.

 • Tenesta har ansvar for drift av den uformelle treffstaden Ungdomsbasen i sentrum av Norheimsund.
 • Oppsøkjande arbeid er sentral metode i utekontakten si tilnærming til ungdom. Arbeidet er retta mot arena der ungdom møtes og ferdast, på skular, "ute i bygdene" og via sosiale media.
 • Utekontakten arrangerer aktivitetar for barn og unge i skulen sine feriar.

Kvam sin oppvekstplanen sitt hovudmål er å fremja gode og trygge oppvekstvilkår som legg til rette for deltaking, inkludering og meistring. Planen er sektorovergripande med vekt på tverrfaglege strategiar for å nå måla. I arbeidet med oppvekstplanen har Kvam vore oppteken av å få fram barn og unge si stemme og behov.

Utekontakten, saman med andre helse- og hjelpetenester, skular og frivillig sektor, har medansvar å fremja eit trygt og godt oppvekstmiljø for alle barn i kommunen, og er del av kommunen sitt tverrfaglege samarbeidssystem. Utekontakten er organisert i Oppveksteininga, i kommunen sitt Familiesenter saman med familieterapeutar og psykolog. 

Arbeidsoppgåver

 • Oppsøkjande sosialt ungdomsarbeid
 • Oppfølging, støttesamtalar med ungdom og føresette
 • Drift av ungdomsbasen
 • Arbeid med ungdom i grupper
 • Kurs og foredrag retta mot ungdom, foreldre og samarbeidspartar
 • Rusførebyggjande arbeid
 • Ung Fritid sitt ferietilbod
 • Deltaking i kommunen sine tverrfaglege satsingar, plan- og prosjektarbeid

Kvalifikasjonar

 • Godkjent 3-åring bachelorgrad frå høgskule/universitet, fortrinnsvis sosionom, barnevernspedagog eller vernepleiar.
 • Relevant vidareutdanning innan helse- og sosialfag, td rus og psykisk helse er ei føremon
 • Erfaring frå ungdomsarbeid, med vekt på oppsøkjande arbeid og relasjonsbygging
 • Ønskjeleg med kunnskap/erfaring innan rus- og psykisk helsearbeid, aktivisering og konflikthandtering
 • God kjennskap til sosiale media og nettbruk hos barn og unge
 • Fleirkulturell forståing og erfaringar
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Du må ha sertifikat og bør kunna disponera eigen bil
 • Det er krav om politiattest

Personlege eigenskapar

Me søkjer deg som

 • Har lyst å arbeida med og trivst saman med barn og unge
 • Gode evne til å skapa kontakt og halda kontakt med ungdom - relasjonsbygging, omsorg og varme.
 • Kreativ, initiativrik, tydeleg og strukturert.
 • Kan stå i endringsarbeid, er fleksibel og taklar variasjon i arbeidskvardagen
 • Kan jobba sjølvstendig og i team.
 • Gode evne til kommunikasjon og samarbeid med andre faggrupper og tenester

Vi tilbyr

 • Spennande, variert og utfordrande arbeidskvardag
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Veiledning, kurs og konferansar
 • Personalpolititikk som legg tilrette for fagleg og personleg utvikling
 • Løn etter gjeldande tariff
 • Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår

Generell informasjon:

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad ønskjer å inkludera og leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne. I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.