Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Utlendingsdirektoratet

Systemforvaltarar

Offentlig forvaltning

Brenn du for ein meiningsfull jobb innanfor (teknisk) systemforvaltning opp mot både nasjonale og internasjonale IT-løysingar?

Migrasjonssvingingane påverkar Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høge krav til ein fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i overkant av tusen tilsette. Hovudkontoret held til i nye lokale på Helsfyr. Verksemda er kjenneteikna av høgt utdanna medarbeidarar med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget.

DIGA (Digitaliseringsavdelinga) er IT-avdelinga i UDI og har i overkant av 120 tilsette. Avdelinga har ansvaret for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tenester som handterer søknader om asyl, visum og opphald.

Vi deltek i tillegg i eit omfattande europeisk samarbeid om felles IT-løysingar på utlendingsfeltet. UDI behandlar i løpet av eit normalår over 400 000 søknader gjennom sjølvbetenings- og saksbehandlingssystema våre. Målet vårt er å i stort omfang kommunisere digitalt med søkjarane og at brukarane våre møter ei heilskapleg offentleg forvaltning. Utlendingsfeltet er eit komplekst og spennande felt, der vi jobbar med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løysingar for å møte behov i det norske samfunnet beinveges.

UDI er på veg mot å etablere den framtidige saksbehandlingsløysinga vår, der vi ønskjer å automatisere ein større del av oppgåvene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkjarane og samfunnet elles, slik at vi legg til rette for samanhengande tenester på tvers av sektorar i det offentlege Noreg.

Vi er genuint opptekne av å byggje eit humørfylt, raust og inkluderande miljø, med menneske som ønskjer å bidra til det viktige samfunnsoppdraget vårt.

Arbeidsoppgaver:

Vi søkjer etter ein til tre nye medarbeidarar som kan prioritere og forstå kva som er viktig for brukarane våre, slik at feil og endringar som påverkar systema våre, får den merksemda dei fortener. Evna di til å sjå moglegheiter heller enn avgrensingar er sentral, da mange av systema våre er av eldre dato og moglegheitene til å gjere store endringar er små. Utlendingsforvaltninga, som UDI er ein del av, er inne i ein moderniseringsprosess der det er ønskt meir samhandling med andre offentlege forvaltningsorgan.

Den eller dei som blir tilsett(e), vil inngå i ei gruppe beståande av fleire systemforvaltarar der hovudformålet er å forvalte og vidareutvikle nasjonale og internasjonale IT-løysingar. Auka internasjonal samhandling gjer løysingane våre stadig meir komplekse.

UDI ønskjer å jobbe på nye måtar, og vi ønskjer framover å etablere fleire forvaltningsteam som vil ha eit heilskapleg ansvar for delar av systemporteføljen. Avhengig av kompetanse, interesse og arbeidsmengd vil det også vere behov for å jobbe med andre system.

 

Typiske oppgåver som systemforvaltar i DIGA vil vere

 • oppfølging og dialog med drifts- og systemleverandør i samband med endringar, feil og vedlikehald slik at dei blir handterte på ein smidig og effektiv måte
 • å følgje opp, godkjenne og kvalitetssikre endringar som er bestilte. Under dette kjem godkjenning av dokumentasjon.
 • å ha oversikt over sentral systemarkitektur og prosesstøtte innanfor eige ansvarsområde
 • å utarbeide tekniske krav (i samarbeid med arkitektar og systemleverandørar)
 • å delta i utarbeiding av teststrategi og testplan
 • å handtere og følgje opp feil på systemporteføljen din
 • å bestille løysingsforslag og løysingsspesifikasjonar baserte på kravspesifikasjon og behovsanalyse og ha ansvar for å koordinere og drive fram prosessar
 • budsjettering og rekneskapsoppfølging for eigen systemportefølje
 • å rapportere og setje i verk tiltak mot uakseptabel personvernrisiko og sårbarheit i samarbeid med tryggingsansvarleg og personvernrådgjevarar
 • å delta i prosjekt eller agile team 

Kvalifikasjoner:

 • Må som minimum ha tre års relevant utdanning frå universitet eller høgskole. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • Må kunne kommunisere svært godt skriftleg og munnleg på norsk
 • Må minimum ha tre års relevant arbeidserfaring som systemforvaltar, produkteigar, fortrinnsvis på applikasjonar, IT-driftserfaring eller erfaring som utviklar av kritiske IT-system
 • Personen som blir tilsett, må kunne autoriserast for nivået AVGRENSA i samsvar med tryggingslova.

 

Det er ein fordel om du også har

 • erfaring frå eit Service Manager-verktøy
 • erfaring frå offentleg sektor
 • relevante tekniske sertifiseringer og kurs, irekna ITIL-foundation-sertifisering
 • erfaring frå internasjonal samhandling gjennom EU/EØS på IT-løysingar (lov/regelverk/direktiv og GDPR)
 • erfaring frå økonomioppfølging på porteføljar (budsjett/rekneskap) og attestasjon av faktura i offentleg sektor
 • erfaring frå å jobbe i ein ITIL-basert IT-leveranseorganisasjon, gjerne med tenesteutsette drift- og utviklingsleveransar
 • dokumentert erfaring frå oppsett og drift av komplekse IT-system (installasjon av OS, programvare, databasar og tilsvarande),
 • erfaring med skripting (PowerShell).
 • erfaring med oppsett og drift av web-tenester (gjerne Apache eller IIS) inkl. forvaltning av sertifikat.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som kan identifisere deg med fleire av punkta under.
Du

 • liker å forstå kva utfordringar brukarane av systemet ditt har, og har eit ønske om å løyse problema
 • liker å jobbe med å  identifisere og bidra til å fjerne teknisk gjeld
 • liker å drive prosessar og ta ansvar for dei endringane du har initiert, eller dei feila som påverkar systemet ditt
 • er dyktig til å forklare tekniske problemstillingar og formidle behov på ein enkel måte
 • er god til å kommunisere og samarbeide med leverandørar og interne ressursar, irekna å bidra til
 • at produkt- og systemeigarar kjenner seg sett og varetekne
 • er løysingsorientert og rask til å sjå alternative moglegheiter
 • er tydeleg i prioriteringane dine og dyktig til å kommunisere desse ut
 • har ein sjølvstendig driv og eit ønske om å få ting gjort
 • set deg gjerne inn i nye problemstillingar og liker å handtere komplekse utfordringar
 • er teknisk interessert og følgjer med på trendar og utviklinga

Vi vil leggje stor vekt på at den som blir tilsett, er godt skikka til arbeidet.

Vi tilbyr:

 • ein arbeidsplass med eit viktig samfunnsoppdrag, prega av høg fagleg kompetanse, engasjement og dyktige medarbeidarar
 • gode løysingar for fleksibel arbeidsplass
 • moglegheita til å påverke korleis IT i UDI utviklar seg, og til å setje ditt preg på rolla
 • ein spennande og varierande arbeidskvardag med hyggjelege kollegaer i nye lokale på Helsfyr
 • ein organisasjon som er oppteken av forbetring, og som er i endring
 • fleksibel arbeidstid, sommar- og vintertid og moglegheit for trening i arbeidstida
 • overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid
 • Stillinga blir lønt som seniorrådgjevar (1364) i lønnsspennet 650 000–800 000 brutto per år. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast. Frå lønna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse sikrar deg gode ordningar for pensjon, lån og forsikring.

Kandidatar blir vurderte fortløpande.

Utlendingsdirektoratet legg vekt på mangfald, og vi vil oppfordre alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpassar arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan namnet ditt som søkjar bli offentleggjort sjølv om du har bede om å ikkje bli oppført på søkjarlista. Du vil i så fall bli varsla.

Berre kandidatar som søkjer via WebCruiter vil bli vurdert for stillinga. WebCruiters CV og søknadsfelt må fyllast ut sjølv om du legg ved søknad/CV i eige format i tillegg. Du må hente vedlegg frå vitnemålsportalen i søknadsprosessen i Webcruiter. Ved utdanning frå utlandet må du legge ved godkjenning frå Nokut.