Detaljer

 • Bedrift
  Hamarøy kommune
 • Søknadsfrist
  24.11.2020
 • Sted:
  HAMARØY
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  HAMARØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3258058
 • Se her for andre jobber fra Hamarøy kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stuoves bálkkidum ALIS Nord-virgge- Fastlønnet ALIS Nord- stilling

Hábmera dálkudiddjedievnastusán li nuorra bargge gudi barggi ådåájggásasj ja fágalasj ådåsmahtedum dálkudiddjedievnastusá åvdås gånnå bæssá bargov asstoájgge- ja familljaiellemijn aktidit. Fállap buorre barggobirrasav buorre aktisasjbarggoguojmij. Barggodahkamusá li viek moattelágátja ja geldulattja. Virgen la fássta bálkká suohkanis. Dálkudiddje oassálassti suohkana váktadálkudiddjeårnigij gånnå la friddja juohkka gudát vahko. Jage nalluj li biejadum niellja vahko kursajda/åhpadibmáj.

 

Legetjenesten i Hábmer- Hamarøy har et ungt kollegium som jobber for en moderne og faglig oppdatert legetjeneste som kan kombineres med fritids- og familieliv. Vi kan tilby et godt miljø med gode samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene er svært varierte og spennende. Stillingen vil være fastlønnet fra kommunen. Legene deltar i kommunal legevakt med avspasering hver 6. uke. I løpet av året er det lagt inn 4 uker til kurs/ opplæring. 

 

Dálkudiddjedievnastusán li dálla vihtta fássta dálkudiddje ja akta LIS1-dálkudiddje (turnus). Miján li guokta dálkudiddjekontåvrå Badjesijdan ja Ájluovtan. Juohkka dálkudiddjen li kontåvrråbiejve goappátjij kontåvråjn.
ALIS-Nord la pilotprosjækta gånnå Nuorttalij-Vuona suohkanijn galggá åvddånahttet ja buoredit sierratjiehppeåhpadusáv åbbålasjmedisijnan. ALIS-Nord prosjæktajådediddje galggi aktan oahppodálkudiddjijn ja suohkanijn dahkat åhpadimplánav ålles åhpadusájggudahkaj. Oadtju buorre bagádallamav ja kursajt åhpadijn. Jus sidá ienebut diehtet prosjevta birra, gehtja ALIS-nord.no

 

Legetjenesten har pr i dag 5 fastleger og 1 LIS1 lege (turnus). Vi har to legekontor lokalisert på Oppeid og på Drag der alle leger har kontordager på begge kontorer. 
ALIS-Nord - er et pilotprosjekt for å utvikle og forbedre spesialistutdanning i allmennmedisin for kommuner i Nord-Norge. Prosjektledelsen i ALIS - Nord vil sammen med utdanningslegen og kommunen utarbeide en utdanningsplan for hele utdanningsperioden. Det vil bli tilrettelagt for god veiledning og kurs i utdanningsløpet. For mer informasjon om prosjektet, se ALIS-nord.no 

Barggodahkamusá/ Arbeidsoppgaver
 • Stuovesdálkudiddje ietjat pasientaj, ienemusát 800 pasienta
 • Oassálasstet suohkana dálkudiddjeváktaårnigij
 • Åbbålasjmedisijnalasj almulasj bargo Hábmera suohkana åvdås
 • Bagádallam LIS1 dálkudiddje
 •  
 • Fastlegeansvar for egne pasienter, listetak er i dag 800 pasienter
 • Deltakelse i kommunal legevaktsordning.
 • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Hamarøy kommune
 • Veiledning LIS1 lege 
Máhtudagá/ Kvalifikasjoner
 • Åhttsijn galggá vuona autorisasjåvnnå (tjállela HPR-nummarav åhtsåmusán)
 • Tjadádam vuona turnusårnigav/LIS 1 jali muodugasj
 • Galggá buktet dárogielav tjálalattjat ja njálmálattjat
 • Vuodjemkårttå klássa B
 • Suohkan la guovtegielak suohkan, julevsámegiella l almulasj giella. Jus båhti åhttse gudi julevsámegielav buoragit bukti tjálalattjat ja njálmálattjat, de dat buorren aneduvvá gå åhttsev åbbålattjat árvustallá.
 •  
 • Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon (HPR nummer angis i søknad)
 • Gjennomført norsk turnusordning/ LIS 1 eller tilsvarende
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.
Gåktu la dån/ Personlige egenskaper
 • Åhttsen la alla fágalasj máhtudahka, ja berus ednagit åbbålasjmedisijnas
 • Åhttse la vuogas ulmusj ja buoragit iehtjádij siegen barggá
 • Åhttse la innovatijvva ja ij balá ådå láhkáj ájádallamis
 • Åhttse la buorremielak ja viehket váj sjaddá hávsskes barggobirás
 •  
 • Søker har god faglig kompetanse, med stor interesse for allmennmedisin
 • Søker har personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Søker er innovativ og nytenkende
 • Søker er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
Mij fallap/ Vi tilbyr
 • 100 % stuoves virgge Hábmera suohkanin
 •  Struktureridum sierratjiehppeåhpadus bagádallamijn hárjjánam åbbålasjmedisijna sierratjiehpes
 •  Lahka guládallam ja aktisasjbarggo dåj ietjá barggij siegen dálkudiddjedievnastusán
 •  Suohkan máhttá viehkedit goadev gávnnat
 •  Sierra bijlla mij aneduvvá váktadálkudiddjeårnigin
 •  
 • 100 % fast stilling i Hamarøy kommune
 • Strukturert spesialistutdanning med veiledning fra erfaren spesialist i allmennmedisin
 • God fastlønn etter avtale
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tett dialog og samarbeid med de øvrige ansatte ved legekontoret 
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Egen bil som benyttes til legevakt

Jus duv árvustallap de ságájdahttemij duv gåhttjop.
Diehtten dahkap Hábmera suohkanin li almulasj åhttselista, Almulasjvuodalága §25 milta.
Jus i sidá duv namma galggá almulattjat åvddån boahtet de dav hæhttu åhtsåmusán vuodostit.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden