Stipendiatstilling innen makroøkonomi

Statistisk sentralbyrå - SSB

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med å tallfeste hvordan norsk økonomi virker? Vår forskning og forskningsbaserte analyser er viktige for samfunnsdebatten og danner grunnlagt for økonomisk politikk i departementene. I gruppe for makroøkonomi er det ledig en stipendiatstilling for en som ønsker å ta en doktorgrad i makroøkonomi. Gruppa har ansvar for empirisk forskning på makroøkonomiske problemstillinger, samt videreutvikling av makroøkonomiske modeller for Norge og å spre forskningsbasert kunnskap om hvordan norsk økonomi virker på kort, mellomlang og lang sikt. Gruppa analyserer aktuelle økonomiske problemstillinger. Medarbeidere i gruppa har en god del kontakt med media.
 
Den ledige stipendiatstillingen vil være knyttet til et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet omhandler effekten av koronapandemien på norsk økonomi, og inneholder delprosjekter som vil analysere dette spørsmålet med forskjellige vinklinger. Et delprosjekt vil fokusere på aggregerte effekter. En målsetning vil være og sammenligne koronakrisen i Norge med effekter i Sverige og Danmark og med effekter av andre kriser i Norge. Et annet delprosjekt vil fokusere på fordelingseffekter, og vil benytte mikrodata for å studere disse.
 
Stipendiatstillingen er en åremålsstilling over fire år, der 25 prosent er arbeid knyttet til gruppas prosjekter. Du vil bruke 75 prosent av tiden til å følge doktorgradsprogrammet ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og skrive en artikkelbasert doktorgradsavhandling innen makroøkonomi. Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for ansettelse som stipendiat. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra på NFR-prosjektet om de makroøkonomiske konsekvensene av koronapandemien på norsk økonomi
 • Utarbeide forskningsartikler på et høyt nivå som kan inngå i en doktorgrad
 • Gjennomføring av doktorgradsprogrammet på Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Bidra til forskningsmiljøet i SSB ved deltakelse i seminarer og lignende aktiviteter
 • Representere SSB og forskningsavdelingen både nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til Gruppe for makroøkonomis arbeidsoppgaver 

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i samfunnsøkonomi eller likeverdige kvalifikasjoner (fullført før tiltredelse)
 • Interesse for forskning innen makroøkonomi og motivasjon til å gjennomføre en doktorgrad
 • Søkere må ha gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden.
 • Gode fremstillingsevner på norsk (eller annet skandinavisk språk) og/eller engelsk. God fremstillingsevne på både norsk (eller skandinavisk språk) og engelsk er en fordel.
 • I vurderingen av søknaden vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektskisse

Personlige egenskaper:

 • Meget gode analytiske evner
 • Selvstendighet
 • Målrettet
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å samarbeide i team og i en internasjonal forskergruppe

Vi tilbyr:

 • Lønn fra kr 491 200 til kr 563 900 avhengig av kompetanse i stilling som stipendiat (stillingskode 1017).
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø 

Om søknaden
I søknaden ønsker vi at du forteller hvorfor du søker denne stillingen. Du må også legge ved en kort prosjektskisse (maks. 3 sider), skrevet på norsk eller engelsk, hvor du skisserer tema og problemstillinger du ønsker å forske på i doktorgradsarbeidet og hvilke metoder og data du ser for deg å bruke. Begrunn gjerne valg av problemstillinger i relevant teori og litteratur. Forskningen som beskrives i prosjektskissen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad i løpet av stipendiatperioden. I tillegg vil prosjektskissen vurderes basert på i hvor stor grad den skisserte forskningen passer med fagområdet stillingen skal tilhøre, samt faglige kriterier som originalitet i form av potensiale for faglig fornyelse og utvikling av ny kunnskap, kjennskap til problemområdet og kunnskap om sentral forskning på feltet.
 
Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi oppfordrer søkerne om å skrive inn hovedkarakterene ved utfylling av CV. Vi utfører kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 
Generelle opplysninger
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette her; https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.