Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvam Herad i Brønnøysund

Sjukepleiar, Øysteseheimen langtidsavdeling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Driftig sjukepleiar med eit skarpt hovud og stort hjarte – er det deg?

 • Me søkjer sjukepleiar i fast stilling, for tida i turnus med arbeid 3. kvar helg eller 4. kvar helg (langvakter på 12,5 time).
 • Øysteseheimen langtidsavdeling er organisert under avdeling for heildøgnstenester og lokalisert i sentrum i Øystese.
 • I det tverrfaglege miljøet vårt, og saman med pasientar må du kunna kommunisera og samarbeida godt. Du må kunne formidla empati og visa respekt.
 • Som tilsett hos oss vil du få opplæring og høve til vidareutdanning og kompetanseheving
 • Målsetjinga vår er at Øysteseheimen skal vera ei plass der det er godt å bu. Saman med dei andre tilsette jobbar me for å gje bebuarane ein trygg og verdig alderdom.

Arbeidsoppgåver

 • Oppgåver knytt til pasientoppfølging
 • Medisinske prosedyrar
 • Koordinering av pleieplanar
 • Oppfølging av ADL/IPLOS og ernæring
 • Miljøarbeid med fokus på fysisk aktivitet og trivsel
 • Fagutvikling

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar.
 • Har du vidareutdanning i demens/geriatri og/eller erfaring frå arbeid på demensavdeling blir det lagt vekt på
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
 • Du må kunne arbeida sjølvstendig
 • Alle som yter tenester etter Helse og omsorgslova skal levera politiattest. Den som vert tilsett må derfor legga fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggast ved søknaden.
 • Ved tilsetjing skal det leggast fram vitnemål og attestar.

Personlege eigenskapar

 • Kunna formidla empati, visa respekt og omsorg
 • Møta andre på ein respektfull og open måte
 • Roleg, trygg og lojal
 • Fleksibel og løysingsorientert

Vi tilbyr

 • Trivelege kollegaer i eit godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgåver
 • Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønnssystem
 • Som sjukepleiar i heil stilling får du rekrutteringstillegg med 25 000,- pr år (forhaldsmessig ved deltid)
 • Gode pensjons-/ og forsikringsordningar

Generell informasjon:

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad ønskjer å inkludera og leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne. I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.