Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Samhandlingsansvarleg

UDI søker no to samhandlingsansvarlege til IT-avdelinga i UDI

Her har du moglegheita til å bli tilsett i ei dynamisk, innovativ og framtidsfokusert avdeling med i overkant av 70 tilsette. IT-avdelinga i UDI har ansvar for å forvalta og utvikla nasjonale IT-tenester som handterer søknader om asyl, visum og opphald i Noreg.

UDI og resten av utlendingsforvaltninga behandlar over 400.000 søknader i året gjennom våre sjølvbetjenings- og saksbehandlingssystem.

Vi deltar i tillegg i eit utstrekt europeisk samarbeid om felles IT-løysingar på utlendingsfeltet.


Målet vårt er mest mogleg digital kommunikasjon med søkarane og samfunnet elles. Vi arbeider for at utlendingsforvaltninga skal være i toppsjiktet innan digital forvaltning i det offentlege.


Seksjonen IT-prosess og virksomhetsstøtte søker etter to samhandlingsansvarlege som kan styrke samarbeidet IT har med interne brukarmiljø i UDI og ut mot resten av utlendingsforvaltninga. Vi søkjer etter personar som ønsker å ta en pådrivarrolle i arbeidet med å sikre god dialog og forståing av behova knytt til digitalisering og automatisering av utlendingsforvaltninga. Dei samhandlingsansvarlege skal fungere som eit kontaktpunkt og ein sparringspartnar for fagsida inn i IT-avdelinga og vil være med på å utforma ein meir standardisert samhandlingsplattform i utlendingsforvaltninga. 

Arbeidsoppgaver
 • Forstå fagsida sine behov og vidareformidle dette til riktige personar i DIGA
 • Pådrivar for digitalisering av forvaltninga
 • Leie utredningar og høyringar, herunder fasilitere og drive prosessar
 • Koordinator og prosessdrivar
 • Ta del i strategi, planarbeid og behovsanalyser
 • Bistand inn mot porteføljeprosessen​
 • Tilrettelegge for god dialog på tvers av UDIs avdelingar
 • Videreutvikla gode virksomhetsprosesser i utlendingsforvaltninga. 
Kvalifikasjoner
 • Høgare relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå. Lang og særleg relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Det er ønskeleg at du har erfaring frå digitaliseringsarbeid i utlendingsforvaltninga.
 • Det er og ønskeleg at du har erfaring frå relasjonsarbeid/samhandling på høgare nivå i større organisasjonar, eventuelt mellom desse.
 • Du må kunne samarbeide med mange aktørar for å finne dei beste løysingane
 • Erfaring med kost/nytte-betraktningar av IT-tiltak er ønskeleg
 • Du må kunne sette seg raskt inn i nye og komplekse problemstillingar
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som blir tilsett må kunne bli sikkerhetsklarert 
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Likar å drive igjennom endringar
 • Snakkar like godt med IT avdelinga som med fagsida
 • Er nysgjerrig på nye trendar og kan formidle dette
 • Er resultatorientert og sjølvdreven
 • Kunne jobbe fram gode løysingar
 • Har evne til å tenke langsiktig midt i ein operativ kvardag


Vi vil legge stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr
 • Ei spanande stilling for deg som likar å sjonglere fleire oppgåver på ein gang
 • Ei verksemd med eit av Noregs viktigaste samfunnsoppdrag, som er prega av høg fagleg kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidarar.
 • Ein time betalt trening i arbeidstida per veke 
 • Fleksitidsordning, og overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid. Ordna forhold med arbeidsdag på 7 timar og 45 minutt (og 7 timar om sommaren), inkludert lunsjtid
 • Stillinga blir lønna som rådgivar eller seniorrådgivar(avhengig av tidlegare erfaring) i lønnsspennet frå kr 586 500 - 708 000 brutto pr. år. Fra lønna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkjar i desse gruppene, det vil seie å bli positivt særbehandla på denne måten, må søkjarane oppfylle visse krav. Les meir om krava på Arbeidsgivarportalen.

Vi oppfordrar søkjarar til å krysse av i jobbportalen dersom dei har funksjonsnedsetjng, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Avkryssingane i jobbsøkjarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlege verksemder rapporterer i årsrapportane sine.

UDI skal flytte til nye lokale på Helsfyr (https://valleforalle.no/valleview/) våren 2021.

I samsvar med offentleglova kan namnet ditt som søkjar offentleggjerast sjølv om du har bede om å ikkje bli oppført på søkjarlista. Du vil i så fall bli varsla.