• Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  TYSSE
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  TYSSE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4325605
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune

Psykiatrisk sjukepleiar

Samnanger kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I eining for rus og psykiatri har me behov for ein dyktig sjukepleiar/vernepleiar i 90% fast stilling frå 01.03.2022. Stillinga er organisert under eining for pleie og omsorg. Stillinga inneber dagarbeid.  

Arbeidet vil blant anna bestå i miljøterapeutisk praktisk arbeid i psykisk helse og rustenesta og gje tenester til menneske med samansatte utfordringar og heilskapleg pasientoppfølging med fokus på den mentale/rusrelaterte helsa, så vel som den somatiske og kliniske helsa. 

Dagleg oppfølging av tenestemottakarar og ivaretaking av brukarar sine ressursar er ein viktig del av arbeidet for å bidra til meistring og god livskvalitet.  

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for heilskapleg oppfølging og miljøtiltak for brukarar med psykiske og rusrelaterte utfordringar 
 • Følge opp medisinsk og miljøterapeutisk behandling 
 • Gje oppfølging til vaksne innbyggjarar med moderat til alvorlege psykiske lidingar og rusmiddelavhengigheit med utgangspunkt i den enkelte sine behov 
 • Ansvar for dagsentertilbod 
 • Syte for tverrfagleg samhandling med kollegaer, fastlegar, spesialisthelsetenesta, pårørande og andre instansar
 • Ivaretaking av pasient/brukar sine ressursar, og bidra til meistring og god livskvalitet 
 • Vere med og vidareutvikle tenesta i tråd med samfunnet si utvikling, til dømes rundt velferdsteknologi 
 • Planlegge og utvikle styringsverktøy og rutinar som sikrar ei mest mogleg effektiv ressursforvaltning og trygg tenesteutøving 
 • Ansvar for at eininga driv eit langsiktig og systematisk folkehelsearbeid 


Kvalifikasjonar

Krav:

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar 
 • Ønskeleg med vidareutdanning innan psykisk helse og rus eller psykisk helsearbeid
 • Gode ferdigheiter innan IKT
 • Framandspråklege må dokumentera bestått B2

Ønsker:

 • Erfaring frå arbeid med personar som innehar spesielle helseutfordringer
 • Et godt klinisk blikk og god observasjonsevne
 • Har kompetanse og erfaring innan psykisk helse og rus
 • Har erfaring frå personar med somatiske helseutfordringer

Personlege eigenskapar

 • Du er opptatt av kvalitet og er fagleg oppdatert 
 • Du har evne til å jobbe tverrfagleg og kommunisera godt
 • Har fleksibilitetsvilje, tar ansvar og kan jobba sjølvstendig
 • Er løysingsorientert, meistrar stress og uforutsette situasjonar
 • Du likar varierte arbeidsoppgåver og spanande utfordringar både fagleg og sosialt 
 • Du er endringsvillig og er oppdatert på samfunnet si utvikling 
 • Personlege eigenskapar og kva tenesta treng til denne stillinga vil bli sterkt vektlagt 

 Me tilbyr

 • Eit fagleg miljø med utfordrande oppgåver, gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling og høve til å vera med å forma ein kommune i positiv utvikling og vekst
 • Spanande og varierte arbeidsoppgåver der ingen dagar er like
 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø, og god samarbeidsånd
 • Fleksible arbeidstidsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Barnehageplass for tilsette sine born

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggja til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.
Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort, og vil ha moglegheit til å trekkja søknaden. 

Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP si pensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Norges største pensjonsselskap. Ordninga dekker alderspensjonar, AFP, uførepensjon, etterlattepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.

 

 
 • Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  TYSSE
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  TYSSE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4325605
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune