Detaljer


PST søker motivert og dyktig leder for påtaleseksjonen

PST søker ny leder til et faglig kompetent og spennende arbeidsmiljø i påtaleseksjonen.
 
Etterforsknings- og påtaleavdelingen jobber med avvergende og ordinær etterforskning av saker innenfor PSTs særskilte ansvarsområder, som blant annet omfatter terror og terrorrelatert kriminalitet, ulovlig etterretningsvirksomhet, spredning av masseødeleggelsesvåpen og politisk motivert vold og tvang. Mange av sakene som etterforskes ved PST er komplekse, og det er utstrakt bruk av ulike metoder.  

Arbeidsoppgaver
Som leder for påtaleseksjonen skal du veilede, støtte og følge opp faglig sterke medarbeidere, prioritere oppgaver og ressursbruk i tråd med overordnede retningslinjer, samt sørge for at avdelingens sentrale mål om høy kvalitet i etterforsknings- og påtalearbeidet ivaretas. I den forbindelse er et godt samarbeid med påtaleansvarlig jurist og etterforskere i de ulike sakene helt avgjørende.
 
Du skal utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse og påse at dine ansatte har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.
 
Du vil bli en del av ledergruppen ved etterforsknings- og påtaleavdelingen og må påregne å fungere som stedfortreder for avdelingsdirektør etter avtale. Du må også regne med å delta i den til enhver tid gjeldende beredskapsordning i tjenesten.
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. 
Kvalifikasjoner
Nødvendige kvalifikasjoner:
-     Master i rettsvitenskap eller tilsvarende
-     Utvidet delegert påtalekompetanse
-     Lang påtaleerfaring, også fra komplekse saker med metodebruk
-     Godt juridisk skjønn
-     God kjennskap til politiets datasystemer
-     Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne
-     Gode engelskferdigheter – skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner:
-     Kjennskap til påtalearbeid innenfor PSTs ansvarsområde
-     Ledererfaring 
-     Lederutdanning/kurs
-     Medieerfaring

Personlige egenskaper
Du må ha svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og fungere godt både som del av et team og i selvstendig arbeid. Du må være strukturert og analytisk, samt utvise initiativ og handlekraft. Du evner også å ta gode beslutninger og gi beslutningsstøtte i hektiske omgivelser under tidspress. Du er resultatorientert og inkluderer, inspirerer og motiverer dine ansatte. Stillingen krever at du er modig, helhetsorientert,  viser respekt og har høy integritet. 
 
Du må videre ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.
Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med meget kompetente og erfarne medarbeidere. Du vil få interessante og viktige arbeidsoppgaver som bidrar til å verne om demokratiet, Norges selvstendighet og beskyttelse av landets befolkning. Videre vil du få gode muligheter til å bygge kompetanse innen etterforskning av komplekse saker og få god kjennskap til forholdet mellom etterretning og etterforskning.
 
Stilling som politiinspektør avlønnes som SKO 0290 i lønnsspennet mellom kr 883 100 til 1 014 900,-.
 
For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
 
Vi har lov- og avtalefestet pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).
                        
Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

   
 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater