Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Prosjektkoordinator "Fremtidens Karasjok"

Prosjektkoordinator «Fremtidens Karasjok», 100 % stilling for perioden 2019-2023.

Prosjektet «Framtidens Karasjok» er et endringsprosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom Karasjok kommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet skal sette Karasjok kommune bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag på vegne av befolkningen. Det er igangsatt et forprosjekt som vil legge grunnlag og føringer for hovedprosjektet.

Det er ledig et engasjement over 4 år som Prosjektkoordinator. Stillingen er organisert under og rapporterer personalmessig til rådmannen i Karasjok. Prosjektkoordinator kan også få rapportering til styringslinja i prosjektet. Dette avklares i forbindelse med forprosjektet som er i gang. Du finner mer informasjon om prosjektet her (link). Tiltredelse i stillingen etter avtale og så snart som mulig.

Prosjektkoordinators oppgaver påvirkes av hva forprosjektet prioriterer av satsninger og ressursene som settes av. Prosjektkoordinatoren blir bindeleddet mellom driftsorganisasjonen og utviklingsprosjekter som etableres i omstillingsperioden Prosjektkoordinator får også stor påvirkning på innretning av arbeidet og egen rolle i prosjektet. Dette skjer i tett dialog med rådmann og Fylkesmannens representant.

Arbeidsoppgaver:

- Være kontaktpunkt mellom prosjektorganisasjon og driftsorganisasjonen.

- Være bindeleddet i spennet mellom daglig drift og prosjekt.

- Være tilrettelegger for god informasjonsflyt og profilering av prosjektene.

- Mobilisere og motivere ressurspersoner, ledere og øvrige ansatte.

- Gi innspill til og definere utviklingsprosjekter og utviklingsløp.

- Legge til rette for og å være pådriver for overgang fra prosjekt til driftsfase.

- Planlegge og legge til rette for kunnskapsbygging og kompetansedeling mellom prosjekter, og mellom prosjekt og driftsorganisasjon.

- Saksbehandle for styringsgruppa.

Kvalifikasjonskrav:

Formelle krav til utdanning og erfaring

- Utdanning fra høyskole/universitet.

- God kjennskap til kommunal forvaltning, økonomi og tjenesteyting.

- Relevant erfaring og/eller utdanning i prosjektledelse/styring.

- Erfaring fra organisasjonsutvikling og kulturbygging i leder/prosjektlederrolle.

- god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

- god forståelse av digitale verktøy, digitale arbeidsformer og digital tjenesteutvikling.

Personlig egenskaper

- Flink med folk og mellommenneskelige forhold.

- Gode kommunikative ferdigheter.

- Trygg på deg selv, god rolleforståelse og trygg i utøvelsen på ulike arenaer.

- Evner å se den enkelte og gi mestringstro.

- God på nettverksbygging, ser mulighetene hos andre og mobiliserer ressurser.

- Pådriver med «stayerevne».

- Nytenkende og ser hva som skal til for å gjennomføre i praksis.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk.

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønn etter avtale. Stillingen er plassert i stillingskode 8530 Seniorrådgiver/Spesialrådgiver. Gode forsikrings- og pensjonsvilkår.

Arbeidsted er rådhuset i Karasjok kommune. Arbeidsgiver kan tilby ordning med bolig.

Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.

Kontaktpersoner

Har du spørsmål til stillingen eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med:

- Kurt Maurstad, rådmann Karasjok kommune, tlf. 92 02 68 73

- Olve Molvik, seniorrådgiver KS-konsulent, tlf. 90 02 93 64.

Alle henvendelser til KS-konsulent behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Søknad med CV sendes olve.molvik@ks.no snarest, og senest innen 20. mai 2019.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova 25.